Glycoside L-H3

Reference work entry

References

  1. 1.
    A.S. Shashkov, V.I. Grishkovets, L.A. Yakovishin, I.N. Shchipanova, V.Ya. Chirva, Chem. Nat. Comp. 34(6), 690 (1998)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations