Glycoside L-G1

Reference work entry

References

  1. 1.
    L.A. Yakovishin, V.I. Grishkovets, A.S. Shashkov, V.Ya. Chirva, Chem. Nat. Comp. 35(5), 543 (1999)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations