Zygoeichwaloside I

Reference work entry

References

  1. 1.
    S.A. Sasmakov, Zh.M. Putieva, V.V. Kachala, Z. Saatov, A.S. Shashkov, Chem. Nat. Comp. 37(4), 347 (2001)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations