Zygoeichwaloside G

Reference work entry

References

  1. 1.
    S.A. Sasmakov, Zh.M. Putieva, V.V. Kachala, Z. Saatov, A.S. Shashkov, Chem. Nat. Comp. 38(6), 568 (2002)CrossRefGoogle Scholar
  2. 2.
    S.A. Sasmakov, Zh.M. Putieva, Z. Saatov, U. Lindequist, Pharmazie 58(8), 602 (2003)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations