Glycoside L-C2

Reference work entry

References

  1. 1.
    V.V. Kachala, V.I. Grishkovets, A.S. Stolyarenko, A.S. Shashkov, V.Ya. Chirva, Chem. Nat. Comp. 37(6), 520 (2001)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Personalised recommendations