World Wide Web

Internet and Web Information Systems

ISSN: 1386-145X (Print) 1573-1413 (Online)

All Volumes & Issues

Computational Social Science as the Ultimate Web Intelligence

Xiaohui Tao, Juan D. Velasquez, Jiming Liu, and Ning Zhong

13 Articles

Special Issue on Application-Driven Knowledge Acquisition

Guest Editors: Xue Li, Sen Wang, and Bohan Li

8 Articles

Special Issue on Artificial Intelligence and Big Data Computing

Guest Editors: Wookey Lee and Hiroyuki Kitagawa

6 Articles

Special Issue on Big Data Management and Intelligent Analytics

Guest Editors: Junping Du, Panos Kalnis, Wenling Li, and Shuo Shang

9 Articles

Special Issue on Big Data for Effective Disaster Management

Xuan Song, Song Guo, and Haizhong Wang

4 Articles

Special Issue on Data Science in Cyberspace 2019

Bin Zhou, Feifei Li and Jinjun Chen

7 Articles

Special Issue on Deep Mining Big Social Data

Guest Editors: Xiaofeng Zhu, Gerard Sanroma, Jilian Zhang, and Brent C. Munsell

20 Articles

Special Issue on Deep vs. Shallow: Learning for Emerging Web-scale Data Computing and Applications

Jingkuan Song, Shuqiang Jiang, Elisa Ricci, and Zi Huang

27 Articles

Special Issue on Emerging Blockchain Applications and Technology

Guest Editors: Rui Zhang, C. Mohan, and Ermyas Abebe

4 Articles

Special Issue on Geo-Social Computing

Guest Editors: Guandong Xu, Wen-Chih Peng, Hongzhi Yin, Zi (Helen) Huang

9 Articles

Special Issue on Graph Data Management in Online Social Networks

Guest Editors: Kai Zheng, Guanfeng Liu, Mehmet A. Orgun, and Junping Du

12 Articles

Special Issue on Intelligent Fog and Internet of Things (IoT)-Based Services

Guest Editors: Farookh Hussain, Wenny Rahayu, and Makoto Takizawa

5 Articles

Special Issue on Mobile Crowdsourcing

Bin Guo, Xing Xie, Raghu K. Ganti, Daqing Zhang, and Zhu Wang

6 Articles

Special Issue on Security and Privacy in Network Computing

Xiaohong Jiang, Yongzhi Wang, Tarik Taleb, and Hua Wang

7 Articles

Special Issue on Security and Privacy of IoT

Tarik Taleb, Zonghua Zhang, and Hua Wang

12 Articles

Special Issue on Smart Computing and Cyber Technology for Cyberization

Xiaokang Zhou, Flavia C. Delicato, Kevin Wang, and Runhe Huang

20 Articles

Special Issue on Social Computing and Big Data Applications

Xiaoming Fu, Hong Huang, Gareth Tyson, Lu Zheng, and Gang Wang

15 Articles

Special Issue on Social Media and Interactive Technologies

Timothy K. Shih, Lin Hui, Somchoke Ruengittinun, and Qing Li

13 Articles

Special Issue on Trust, Privacy, and Security in Crowdsourcing Computing

Guest Editors: An Liu, Guanfeng Liu, Mehmet A. Orgun, and Qing Li

12 Articles

Special Issue on Web Information Systems Engineering 2018

Guest Editors: Hakim Hacid, Wojciech Cellary, Hua Wang and Yanchun Zhang

7 Articles

Special Issue on Web Information Systems Engineering 2019

Guest Editors: Reynold Cheng, Nikos Mamoulis, and Xin Huang

7 Articles

Special Issue on Web Intelligence =Artificial Intelligence in the Connected World

Guest Editors: Yuefeng Li, Amit Sheth, Athena Vakali, and Xiaohui Tao

1 Article

Special Issue on Web and Big Data

Junjie Yao, Bin Cui, Christian S. Jensen, and Zhe Zhao

13 Articles

Special Issue on Web and Big Data 2019

Jie Shao, Man Lung Yiu, and Toyoda Masashi

7 Articles

Topical Collection: Special Issue on Web Information Systems Engineering

Guest Editors: Wojciech Cellary, Hua Wang, and Yanchun Zhang

6 Articles