Skip to main content
Log in
Computational Visual Media
Publishing model:
Open access

Computational Visual Media - CVM Journal Award in 2023

Best Paper Award

Visual attention network

Meng-Hao Guo, Cheng-Ze Lu, Zheng-Ning Liu, Ming-Ming Cheng, and Shi-Min Hu

Computational Visual Media Vol. 9, No. 4, 733–752, 2023

https://doi.org/10.1007/s41095-023-0364-2


Honorable Mention Award

Full-duplex strategy for video object segmentation

Ge-Peng Ji, Deng-Ping Fan, Keren Fu, Zhe Wu, Jianbing Shen, Ling Shao

Computational Visual Media Vol. 9, No. 1, 155–175, 2023

https://doi.org/10.1007/s41095-021-0262-4

Specificity-preserving RGB-D saliency detection

Tao Zhou, Deng-Ping Fan, Geng Chen, Yi Zhou, and Huazhu Fu

Computational Visual Media Vol. 9, No. 2, 297–317, 2023

https://doi.org/10.1007/s41095-022-0268-6

Navigation