Skip to main content
Log in

Editors

Founding Editor-in-Chief
Kuang-Ta Chao, Peking University, China, E-mail: ktchao@pku.edu.cn

CAS Academician Consultant
Hai-Qing Lin, Zhejiang University, China, E-mail: haiqing0@csrc.ac.cn
Yu-Qiang Ma, Nanjing University, China, E-mail: myqiang@nju.edu.cn
Lian-Mao Peng, Peking University, China, E-mail: lmpeng@pku.edu.cn
Chang-Pu Sun, China Academy of Engineering Physics, China, E-mail: suncp@itp.ac.cn,suncp@gscaep.ac.cn
Yi-Fang Wang, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: yfwang@ihep.ac.cn
Hong-Xing Xu, Wuhan University/Wuhan Institute of Quantum Technology, China, E-mail: hxxu@whu.edu.cn
Da-Peng Yu, Southern University of Science and Technology, China, E-mail: yudp@sustech.edu.cn

Editor-in-Chief   
Jun He, Wuhan University, China, E-mail: He-jun@whu.edu.cn

Co-Editors
Lei Liao, Hunan University, China, E-mail: liaolei@hnu.edu.cn; liaolei@whu.edu.cn
Zhi-Min Liao, Peking University, China, E-mail: liaozm@pku.edu.cn
Jie Meng, Peking University, China, E-mail: mengj@pku.edu.cn
Qi-Hua Xiong, Tsinghua University, China, E-mail: qihua_xiong@tsinghua.edu.cn
Chen-Dong Zhang, Wuhan University, China, E-mail: cdzhang@whu.edu.cn

Division Editors
Material Sciences & Interdiscipline

Shuai Dong, Southeast University, China, E-mail: sdong@seu.edu.cn
Li-Ping Feng, Northwestern Polytechnical University, China, E-mail: lpfeng@nwpu.edu.cn
Jia-Qing He, Southern University of Science and Technology, China, E-mail: hejq@sustech.edu.cn,he.jq@sustech.edu.cn
Lin He, Beijing Normal University, China, E-mail: helin@bnu.edu.cn
Jin-Ping Liu, Wuhan University of Technology, China, E-mail: liujp@whut.edu.cn;liujpwhut@163.com
Feng Miao, Nanjing University, China, E-mail: miao@nju.edu.cn
Cheng-Hua Sun, Swinburne University of Technology, Australia, E-mail: chenghuasun@swin.edu.au
Gong-Ming Wang, University of Science and Technology of China, China, E-mail: wanggm@ustc.edu.cn
Zhen-Xing Wang, National Center for Nanoscience and Technology, China, E-mail: wangzx@nanoctr.cn
Feng Yan, Hong Kong Polytechnic University, China, E-mail: apafyan@polyu.edu.hk
Rong Yang, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: ryang@iphy.ac.cn
Guang-Yu Zhang, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: gyzhang@aphy.iphy.ac.cn
Yong-Ze Zhang, Beijing University of Technology, China, E-mail: yzzhang@bjut.edu.cn
Xu-Ming Zou, Hunan University, China, E-mail: zouxuming@hnu.edu.cn             

Quantum Materials, Quantum Physics & Quantum Information
Xue-Wen Fu, Nankai University, China, E-mail: xwfu@nankai.edu.cn
Guang-Yin Jing, Northwest University, China, E-mail: jing@nwu.edu.cn
Chuan Li, Tewente University, Netherlands, E-mail: chuan.li@utwente.nl
Xin Liu, Huazhong University of Science and Technology, China, E-mail: phyliuxin@hust.edu.cn
Xiong-Jun Liu , Peking University, China, E-mail: xiongjunliu@pku.edu.cn
Yi Lu, Nanjing University, China, E-mail: yilu@nju.edu.cn
Da-Wei Lu, Southern University of Science and Technology, China, E-mail: ludw@sustech.edu.cn
Yue-Rui Lu, Australian National University, Australia, E-mail: yuerui.lu@anu.edu.au
Le Luo, Sun Yat-sen University, China, E-mail: luole5@mail.sysu.edu.cn
Guang-Cun Shan,  Beihang University, China, E-mail: gcshan@buaa.edu.cn
Jie Shen,  Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: shenjie@iphy.ac.cn
Lu-Yan Sun,  Tsinghua University, China, E-mail: luyansun@tsinghua.edu.cn
Hong-Ming Weng, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: hmweng@iphy.ac.cn
Su-Yang Xu,  Harvard University, USA, E-mail: suyangxu@fas.harvard.edu
Shengyuan A. Yang,  Singapore University of Technology and Design, Singapore, E-mail: shengyuan_yang@sutd.edu.sg

Condensed Matter Physics
Gang Chen, The University of Hong Kong, China, E-mail: gangchen.physics@gmail.com
Wei Ji, Renmin University of China, China, E-mail: wji@ruc.edu.cn
Kui Jin, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: kuijin@iphy.ac.cn
Zheng-You Liu, Wuhan University, China, E-mail: zyliu@whu.edu.cn
Lei Wang, Nanjing University, China, E-mail: leiwang@nju.edu.cn
Nan Xu, Wuhan University, China, E-mail: nxu@whu.edu.cn
Wang Yao, The University of Hong Kong, China, E-mail: wangyao@hku.hk
Yu Ye, Peking University, China, E-mail: ye_yu@pku.edu.cn
Hai-Jing Zhang, Max Planck Institute for Solid State Chemical Physics, Germany, E-mail: Haijing.Zhang@cpfs.mpg.de
Zhen-Yu Zhang, University of Science and Technology of China, China, E-mail: zhangzy@ustc.edu.cn
Wu Zhou, University of Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: wuzhou@ucas.ac.cn

Atomic, Molecular & Optical Physics
Shu-Qi Chen, Nankai University, China, E-mail: schen@nankai.edu.cn
Yanfeng Chen, Nanjing University, China, E-mail: yfchen@nju.edu.cn
Zhang-Hai Chen, Xiamen University, China, E-mail: zhanghai@xmu.edu.cn
Wei-Bo Gao, Nanyang Technological University, Singapore, E-mail: wbgao@ntu.edu.sg
Yu-Xin Leng, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: lengyuxin@siom.cas.cn
Zhi-Yuan Li, South China University of Technology, China, E-mail: phzyli@scut.edu.cn
Gui-Lu Long, Tsinghua University/Beijing Academy of Quantum Information Sciences, China, E-mail: gllong@tsinghua.edu.cn
Cheng-Wei Qiu, National University of Singapore, Singapore, E-mail: eleqc@nus.edu.sg
Xiu-Lai Xu, Peking University, China, E-mail: xlxu@pku.edu.cn
Jing Zhang, Shanxi University, China, E-mail: jzhang74@sxu.edu.cn;jzhang74@yahoo.com
Xiang Zhang, The University of Hong Kong, China; University of California, Berkeley, USA, E-mail: xzhang@me.berkeley.edu    
Jian-Lin Zhao, Northwestern Polytechnical University, China, E-mail: jlzhao@nwpu.edu.cn
Lei Zhou, Fudan University, China, E-mail: phzhou@fudan.edu.cn

Particle, Nuclear Physics, Astrophysics & Cosmology
Lorenzo Calibbi, Nankai University, China, E-mail: calibbi@nankai.edu.cn
Lie-Wen Chen, Shanghai Jiao Tong University, China, E-mail: lwchen@sjtu.edu.cn
Xu Feng, Peking University, China, E-mail: xu.feng@pku.edu.cn
Feng-Kun Guo, Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: fkguo@itp.ac.cn
Li-Sheng Geng, Beihang University, China, E-mail: lisheng.geng@buaa.edu.cn
Di Li, The National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: dili@nao.cas.cn
Liang Li, Shanghai Jiao Tong University, China, E-mail: liangliphy@sjtu.edu.cn
Hao-Zhao Liang, University of Tokyo, Japan, E-mail: hzliang@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
Jian-Min Wang, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: wangjm@ihep.ac.cn
Liang-Jian Wen, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: wenlj@ihep.ac.cn
Zhi-Gang Xiao, Tsinghua University, China, E-mail: xiaozg@mail.tsinghua.edu.cn
Chang-Zheng Yuan, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: yuancz@ihep.ac.cn
Feng Yuan, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of Nevada, USA, E-mail: fyuan@lbl.gov
Qiang Yuan, Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: yuanq@pmo.ac.cn
Bing Zhang, University of Nevada, Las Vegas, USA, E-mail: zhang@physics.unlv.edu
Peng-Wei Zhao, Peking University, China, E-mail: pwzhao@pku.edu.cn
Yu-Xiang Zhao,  Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: yxzhao@impcas.ac.cn
Zheng Zheng, The University of Utah, USA, E-mail: zhengzheng@astro.utah.edu

 

Navigation