Volume 27, issue 3, June 2022

Toward New Paradigms in Intelligent System Design and Applications

Issue editors
 • Zhihan Lv
 • Jaime Lloret
 • Houbing Song
 • Yanxiao Liu
 • Anandakumar Haldorai
 • Sri Devi Ravana
 • Joan Lu
 • Arulmurugan Ramu
 • Liping Qian
 • Shuai Han
 • Bo Ji
 • Yan Zhang
 • Changling Peng
 • Xuanyu Zhou
 • Shuai Liu
 • Moayad Aloqaily
 • Kobbane Abdellatif
 • Feng Yan

48 articles in this issue