Volume 26, issue 1, February 2021

Special Issue: Advances in Computing with Smart Data and Machine Learning

Issue editors
 • Yujie Li
 • Shengping Zhang
 • Dianhui Chu
 • Yanxiao Zhao
 • Dalei Wu
 • Qing Yang
 • Mian Ahmad Jan
 • Xiangjian He
 • Houbing Song
 • Muhammad Babar
 • Edgar Bisset Alvarez
 • Liyun Xia
 • Shuai Liu

42 articles in this issue

 1. Authors (first, second and last of 4)

  • Junxing Zhang
  • Lijun Chen
  • Shuo Yang
  • Content type: OriginalPaper
  • Pages: 67 - 76