Volume 203, Issue 4, December 2014

This issue is a translation of Vestnik Novosibirskogo Gosudarstvennogo Universiteta: Seriya Matematika, Mekhanika, Informatika (Herald of Novosibirsk State University: Series Mathematics, Mechanics, Informatics) edited by Sergey S. Goncharov, Vol. 13, No. 1-2, 2013. Translated into English and edited by Tamara Rozhkovskaya (rozhk@math.nsc.ru)

ISSN: 1072-3374 (Print) 1573-8795 (Online)

In this issue (17 articles)