Volume 186, Issue 3, October 2012

This issue is a translation of Vestnik Novosibirskogo Gosudarstvennogo Universiteta: Seriya Matematika, Mekhanika, Informatika (Herald of Novosibirsk State University: Series Mathematics, Mechanics, Informatics) edited by Sergey S. Goncharov, Vol. 10, No. 1–3, 2010. Translated into English and edited by Tamara Rozhkovskaya (rozhk@math.nsc.ru)

ISSN: 1072-3374 (Print) 1573-8795 (Online)

In this issue (16 articles)