Volume 156, Issue 4, January 2009

This issue is a translation of Problemy Matematicheskogo Analiza (Problems in Mathematical Analysis), No. 38, December 2008. Editorial Board of PMA: N. Uraltseva (Main Editor), V. Derguzov, N. Ivochkina, A. Laptev, B. Makarov, V. Maz’ya, V. Osmolovskii, B. Plamenevskii, G. Rozenblyum, D. Yafaev. Translated in English and edited by Tamara Rozhkovskaya (rozhk@mathbooks.ru)

ISSN: 1072-3374 (Print) 1573-8795 (Online)