Advertisement

Taishang as a Factor Shaping Taiwan’s Domestic Politics

 • Gunter Schubert
 • Shu Keng
Part of the The Nottingham China Policy Institute series book series (NCP)

Abstract

To what extent do ordinary people cause fundamental political changes? Do they cause changes at all? If they do, how exactly do they bring them about? This chapter addresses this general issue in the context of cross-Strait relations.

Keywords

Linkage Community Pearl River Delta Presidential Election Chinese Mainland Presidential Campaign 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. 1.
  L. Chao and R. H. Myers (1998) The First Chinese Democracy: Political Life in the Republic of China on Taiwan (Baltimore: The Johns Hopkins University Press);Google Scholar
 2. S. Rigger (1999) Politics in Taiwan. Voting for Democracy (London and New York: Routledge);Google Scholar
 3. T.-H. Lee (1999) The Road to Democracy. Taiwan’s Pursuit of Identity (Kyoto: PHP Institute);Google Scholar
 4. and H. S.-S. Tsai (2005) Lee Teng-hui and Taiwan’s Quest for Identity (New York: Palgrave Macmillan).CrossRefGoogle Scholar
 5. 2.
  There are some studies, though, that deal with Taiwanese public opinion on cross-Strait economic relations; see e.g., L. H. Chen, S. Keng, P. L. Tu and K. P. Huang (2009) Lixing zili huo ganxing rentong? Yingxiang Taiwan minzhong liang’an jingmao lichang yinsu de fenxi (Interest-driven or Identity-based? An Analysis of Taiwanese People’s Positions on Cross-Strait Economic Exchanges), Dongwu zhengzhi xuebao (Soochow Journal of Political Science) 27: (2), 87–125.Google Scholar
 6. 3.
  Q. Tian (1999) ‘“Like Fish in Water”: Taiwanese Investors in a Rent-Seeking Society’, Issues & Studies, vol. 35, no. 5, 61–94;Google Scholar
 7. Y.-N. Chuan (2002) Taishang zai dalu touzi de quyu yanjiu (Regional Study on the Mainland Investment of Taiwanese Businesspeople) (Beijing: Taihai);Google Scholar
 8. T.-S. Chen (ed.) (2005) Jingji quanqiuhua yu taishang dalu touzi. Celile, buju yu bijiao (Economic Globalization and Taishang Mainland Investment: strategy, arrangement and comparison) (Luzhou: Jingdian wenhua);Google Scholar
 9. R.-T. Mai (2006) Dalu taishang de jingying celüe (Management Strategies of the Mainland Taishang) (Taipei: Keji tushu);Google Scholar
 10. Y. Zhu (2006) Taishang zai Zhongguo (Taiwanese Businesspeople in China) (Taipei: Caixun);Google Scholar
 11. and C.-M. Zhang (2006) Taishang zai Suzhou: quanqiuhua yu zaidihua de kaocha (Taiwanese Businesspeople in Suzhou: investigation of globalization and localization) (Taipei: Guiguan).Google Scholar
 12. 4.
  Y.-T. Hsing (1996) Taishang yu Zhongguo dalu difang guanliao lianmeng: yige xin de kuaguo touzi moshi (A New Pattern of Foreign Direct Investment: Taiwanese Guerilla Investors and Local Chinese Bureaucrats in the Pearl River Delta) Taiwan Shehui Yajiu Jikan, no. 23, 159–82Google Scholar
 13. Q. Tian (1999) ‘“Like Fish in Water”: Taiwanese Investors in a Rent-Seeking Society’, Issues & Studies, vol. 35, no. 5, 61–94;Google Scholar
 14. C.-Y Lee (2008) ‘When Private Capital Becomes a Security Asset: Challenging Conventional Government/Business Interaction’, East Asia, vol. 25, no. 2, 145–65; and C.-Y. Lee (2010) ‘Between Dependency and Autonomy — Taiwanese Entrepreneurs and Local Chinese Governments’, Journal of Current Chinese Affairs, no. 1, 37–71.CrossRefGoogle Scholar
 15. 5.
  D. C. Schak (2003) ‘The Taiwanese Business Association in the People’s Republic of China’, in D. C. Schak and W. Hudson (eds.) Civil Society in Asia (Aldershot: Ashgate), pp. 140–59;Google Scholar
 16. and S. Keng and R.-H. Lin (2007) Zhidu huanjing yu xiehui xiaoneng: talu taishang xiehui de ge’an yanjiu (Institutional Environment and Organizational Effectivity: a case study on Taiwanese business associations on the mainland), Taiwan Zhengzhi Xuekan, vol. 11, no. 2, 93–171.Google Scholar
 17. 6.
  J.-P. Deng (2005) Women shi shei? Kua shehui liudong xia Zhongguo dalu taishang de rentong (Who are we? Mainland Taishang Identity in Trans-Societal Interaction), unpublished paper (Taipei: Shi Hsin-University);Google Scholar
 18. R.-H. Lin (2008) Jingji liyi yu rentong zhuanbian: Taishang yu Hanshang ge’an (Economic Interest and Identity Change: the cases of Taiwanese and South Korean businesspeople), Dongya Yanjiu, vol. 39, no. 1, 165–92;Google Scholar
 19. H.-L. Wang (2009) ‘How are Taiwanese Shanghaied?’, Positions, vol. 17, no. 2, 321–46; and G. Schubert (2010) ‘The Political Thinking of the Mainland Taishang. Some Preliminary Observations from the Field’, Journal of Current Chinese Affairs, no. 1, 73–110.CrossRefGoogle Scholar
 20. 7.
  G. Lin et al. (2004) Cross-Strait Economic Ties: agent of change, or a trojan horse? Asia Programme Special Report No. 118 (2004), Woodrow Wilson International Center for Scholars;Google Scholar
 21. S. Keng and C.-S. Lin (2005) Quanqiuhua beijing xia de liang’an guanxi yu taishang juese (Cross-strait Relations and the Roles of the taishang behind the Background of Globalization), Zhonguo Dalu Yanjiu, vol. 48, no. 1, 1–28;Google Scholar
 22. in T.-H. Chen (ed.) (2005) Jingjin quanqiuhua yu taishang dalu touzi. Celue, buju yu bijiao (Economic Globalization and Taishang Mainland Investment: strategy, arrangement and comparison) (Luzhou: Jingdian wenhua), pp. 111–47;Google Scholar
 23. and S. Keng (2009) Jingji niuzhuan zhengzhi? Zhonggong “hui Tai zhengce” de zhengzhi yingxiang (Does Economics turn around Politics? The Political Influence of China’s “Politics of Privileging Taiwan”, Wenti yu yanjiu, vol. 48, no. 3, 1–32.Google Scholar
 24. 8.
  C.-C. Chen (2008) Quanqiuhua xia de liang’an shehui jiaoliu yu huodong: yige cong tazhu zhuanxiang zishen de licheng (Cross-Strait Social Exchanges and Interaction: a process from other towards self), Yuanjingjijinhuijikan, no. 1, 39–73;Google Scholar
 25. K.-H. Yang (2005) Taishang zai liang’an de liudongyu rentong: jingji yanjiu yu zhengce fenxi (The Taishang’s Interaction and Identity across the Taiwan Strait: economic research and policy analysis), Ph.D. thesis, Department of Political Science (Taipei: Tung-Wu University);Google Scholar
 26. and I.-C. Chiang (2009) Qunji jiechu dui dengiu Taiwanren dangdihua de yingxiang: yi Dongguan zu Shanghai weili (Group Contact and the Influence of the Mainland Taishang’s Social Integration: the cases of Dongguan and Shanghai), unpublished MA thesis, (Taipei: National Chengchi University).Google Scholar
 27. 9.
  H.-H. Shen (2005) ‘“The First Taiwanese Wives” and “The Chinese Mistresses”: the international division of labour in familial and intimate relations across the Taiwan Strait’, Global Networks, vol. 5, no. 4, 419–37.CrossRefGoogle Scholar
 28. On the relationship between veteran mainlanders and their mainland Chinese spouses see Y.-N. Chao (2008) Qinmin guanxi zuowei fansi guozu zhuyi de changyu: lao rong-min de liangan hunying chongtu (Rethinking Nationalism through Intimate Relationships: conflicts in cross-strait marriages), Taiwan Shehuixue, no. 16, 97–148.Google Scholar
 29. 10.
  W. King (2007) ‘From Exclusive to Adaptive National Identity: Taiwan’s Mainland Spouses’ Immigration Policy’, Chinese History and Society, vol. 32, 140–59.Google Scholar
 30. 11.
  S. Keng and G. Schubert (2010) ‘Agents of Taiwan-China Unification? The Political Roles of Taiwanese Business People in the Process of Cross-Strait Integration’, Asian Survey, vol. 50, no. 2, 287–310.CrossRefGoogle Scholar
 31. 22.
  L. Gao (2000) Lun Chen Shimeng congti guoan juan (Why Chen Shimeng brought up once again the National Security Tax issue), NPF Commentary, no. 51, 11 August, 2000, accessed at: <http://www.npf.org.tw/post/l/51>.Google Scholar
 32. 23.
  See e.g., S. Keng and L.-H. Chen (2003) Liang’an jingmao hudong yu Taiwan zhengzhi bantu: nanbei qukuai chayi de tuishou? (Shaping Taiwan’s political landscape: cross-Strait economic interaction and Taiwan’s domestic politics), Wenti yu yanjiu, vol. 42, no. 6, 1–27;Google Scholar
 33. S. Keng and R.-H. Lin (2004) Liang’an jingji zhenghe de zhengzhi yingxiang: fenxi liang’an zhenghe de lilun jiagou (The Political Impact of Economic Integration across the Taiwan Strait: a theoretical framework for analysing cross-Strait political integration), paper presented at The Impact of East Asian Regional Integration on Taiwan’s Security and Development conference at Nanhua University, Chiayi.Google Scholar
 34. 39.
  W.-C. Hsiao (2005) Yi jia yi da yu er. Yuxiang Hangan gongtong shichang zhi lu (One Plus One Is More Than Two. Towards a Cross-Strait Common Market) (Taipei: Tianxia yuanjian).Google Scholar

Copyright information

© Gunter Schubert and Shu Keng 2012

Authors and Affiliations

 • Gunter Schubert
 • Shu Keng

There are no affiliations available

Personalised recommendations