Advertisement

Netherlands

Koningryk der Nederlanden
 • Frederick Martin
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Willem. III., King of the Netherlands, born February 19, 1817, the eldest son of King Willem II., and of Princess Anna Paulowna, daughter of Czar Paul I. of Russia; educated by private tutors, and at the University of Leyden; succeeded to the throne, at the death of his father, March 17, 1849. Married, June 18, 1839, to

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning Netherlands

1. Official Publications

 1. Staats-Almanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1869. Met magtiging van de regering uit officiele opgaven zamengesteld. 8. s’ Gravenhage, 1869.Google Scholar
 2. Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. Uitgegeven door het département van Binnenlandsehe zaken. Uitgegeven door het département van Binnenlandsehe zaken. ’s Gravenhage, 1869.Google Scholar
 3. Marine, Koninklijke Nederlandscbe, op den 1 January 1869. Verkrijgbaar aan het Ministerie van Marine. 8. Verkrijgbaar aan het Ministerie van Marine. 8. ’s Gravenhage, 1869.Google Scholar
 4. Staat der Nederl. Zeemagt en Koopvaardij-vloot. Op. 1. Januarij 1868. 8. Amsterdam, 1868.Google Scholar
 5. Geregtelijke Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden. 4. ’s GraTen hage, 1861–69.Google Scholar
 6. Statistische Bescheiden, voor het koningrijk der Nederlanden. le deel, la stuk. Loop der bevolkiiig in 1865. Uitgegeven door het département van binnenlandsehe zaken. 8. Uitgegeven door het département van binnenlandsehe zaken. 8. ’s Gravenhage, 1868.Google Scholar
 7. Reports by Mr. Ward, Secretary of Legation, on Finance, Trade, and the Indian Budget, dated Oct. 18, 1866, Jan. 21, and Feb. 15, 1867; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy and Legation.’ Nos. L, II., and IV., 1867. London, 1867.Google Scholar
 8. Reports by Mr. T. J. Horell Thurlow, Secretary of Legation, on tho Finances and Commerce of the Netherlands, dated February 1, 1868; in * Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy and Legation.’ No. II. 1868. London, 1868.Google Scholar
 9. Report by Mr. T. J. II. Thurlow, Secretary of Legation, on tho contemplated dessication of the Zuyder Zee, dated The Hague, December 16, 1868; in ’ Reports of H. M.’s Secretaries of Embassy and Legation.’ No. I. 1869. 8. London, 1869.Google Scholar
 10. Report by Mr. T. J. H. Thurlow, Secretary of Legation, on tho Finances and Commerce of the Netherlands, dated The Hague, January 7, 1869; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy and Legation.’ No. III. 1869. 8. London, 1869.Google Scholar
 11. Report by Mr. Turing, British Consul at Rotterdam, dated March, 1869; in ‘Commercial Reports received at the Foreign Office.’ No. V. 1869. 8. London, 1869.Google Scholar
 12. Trade Accounts, Foreign Countries, Holland (Netherlands). Years 1866–68. Fol. London, 1869.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Brugsma (F. C.) Nederland en zijne Overzeeiche bezittingen. 8. Groningen, 1865.Google Scholar
 2. Geuns (J. J. van) Het Recht van Amendement der Parlementaire Vergade- ringen. Historisch-staatsrechtelijke procve. 8. Utrecht, 1861.Google Scholar
 3. Hardenberg (H) Overzigt der vornaamste Bepalingen betreffende de Sterkte, Zamenstelling, Betaling, Verzorging en Verplegiag van het Nederlandsche Leger, sedert den vredo van Utrecht in 1713 totr den tegenwoordigen tijd. Hoofdzakelijk op voet van vrede. 2e gedeelte: 8. ‘s Gravenhage, 1861.Google Scholar
 4. Huct (A.) Ontwerp eener vrije Verbinding van Nederlands Hoofdstad met de Noordzee. fol. Amsterdam, 1865.Google Scholar
 5. Lavcleye (E.), Etudes d’Ecönomie Rurale: La Neerlande. 8. Paris, 1866.Google Scholar
 6. Hollirvs (J. H. M.) Geschiedkundig overzigt van het Handelsstclsel in Ne- derlandsch-Indie. 8. Utrecht, 1865.Google Scholar
 7. Staatkundig en staathui«houdkundig, Jaarboekje voor 1869. Uitgegeven door de vereeuiging voor de etatistiek in Nederland. 19. jaarg. 8. Amsterdam, 1868.Google Scholar
 8. Sleyn Farve (D. C.) Overzigt van het handelsverkeer tusschen Nederland en Engeland, ontleend nan Engelsche bronnen en in verband gebragt met de belangen van den vaderlandschen handel landbouw en veestapel. 8. Amsterdam, 1868.Google Scholar
 9. Tydeman (H. W.) De Ncderlandsche handelmaatschappij. Bijdrage tot hare geschiedenis en waardeering in verband met het koloniaal beheer. 8. Leiden, 1868.Google Scholar
 10. Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek. Algemeen register op den inhoud der 20 ecrste jaargangen door Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis. 8. Zwolle, 1866.Google Scholar
 11. Verslag van den handel, seheepvaart en nijverveid van Amsterdam, over het jaar 1867. 8. Amsterdam, 1868.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1870

Authors and Affiliations

 • Frederick Martin

There are no affiliations available

Personalised recommendations