Advertisement

Netherlands

 • Frederick Martin
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Willem III., King of the Netherlands, born February 19, 1817, the eldest son of King Willem II., and of Princess Anna Paulowna, daughter of Czar Paul I. of Russia; educated by private tutors, and at the University of Leyden; succeeded to the throne, at the death of his father, March 17, 1849. Married, June 18, 1839, to

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning the Netherlands

1. Official Publications

 1. Staats-Almanak voor bet Koningrijk der Nederlanden. 1868. Met mag- tiging van de regering uit officiele opgaven zamengesteld. 8. s’ Gravenhage, 1808.Google Scholar
 2. Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. Uitgegeven door het departement van Binnenlandsche zaken. Uitgegeven door het departement van Binnenlandsche zaken. ’s Gravenhage, 1808.Google Scholar
 3. Marine, Koninklijke Nederlandscbe, op den 1 Januarij 1868. Verkrijgbaar aan het Ministerie van Marine. 8. ’s Gravenhage, 186S.Google Scholar
 4. Staat der Nederl. Zeemagt en Koopvaardij-vloot. Op. 1. Januarij 1868. 8. Amsterdam, 1868.Google Scholar
 5. Geregtelijke Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden. 4. ’s Graven hage, 1861–68.Google Scholar
 6. Verzameling der konsulaire berigten en verslagen over nijverheid, handel en scbeepvaart. lojaarg. 8. ’s Gravenhage, 1866.Google Scholar
 7. Reports by Mr. Ward, II. M.’s Secretary of Legation, on the Commerce, Industry, Railways, Public Credit, and Taxation of the Netherlands, dated July 2, 1863, and Jan. 23, Jan. 31, and June 20,1864; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy,’ andc. No. VII. London, 1864.Google Scholar
 8. Reports by Mr. Ward, II. M.’s Secretary of Legation, on the Revenue, Expenditure, and Public Debt of the Netherlands, dated Jan. 11 and Feb. 3, 1865; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy,’ andc. No. VIII. London, 1865.Google Scholar
 9. Report by Mr. Ward, H.M.’s Secretary of Legation, on Agricultural Statistics, dated Jan. 10,1866; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy.’ No. XII. London, 1866.Google Scholar
 10. Reports by Mr. Ward, II. M.’s Secretary of Legation, on Finance, Trade, and the Indian Budget, dated Oct. 18, 1866, Jan. 24, and,Feb. 15, 1867; in ‘Reports of H. M.’s Secretaries of Embassy.’ Nos. I., II., and IV., 1867. London, 1867.Google Scholar
 11. Reports by Mr. T. J. Ilovell Thurlow, II. M.’s Secretary of Legation, on the Finances and Commerce of the Netherlands, dated February 1, 1868; in Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy and Legation.’ No. II. 1868. London, 1868.Google Scholar

2. Nox-Official Publications

 1. Brugsma (F. C.) Nederland en zijne Overzeesche bezittingen. 8. Groningen, 1865.Google Scholar
 2. Gains (J. J. van) llet Recht ran Amendement der Parlementaire Vergade-ringen. Ilistoriscli-staatsreehtelijke proeve. 8. Utrecht, 1861.Google Scholar
 3. Hardenberg (H.) Overzigt der vornaamste Bepalingen betreffende de Sterkte, Zamenstelling, Betaling, Verzorging en Verpleging van het Nederlaiidsche Leger, sedert den vrede ran Utrecht in 1713 tot den tegemvoordigen tijd. Hoofdzakelijk op voet van Trede. 2e gedeelte. 8. ’s Gr.ivenhage, 1864.Google Scholar
 4. Huet (A.) Ontwerp eener vrije Yerbinding van Nederlands Hoofdstad met de Noordzce. fol. Amsterdam, 1865.Google Scholar
 5. Jaarboekje, Staatkundig en staathuishoudkundig, Toor 1868.Google Scholar
 6. Uitgegeven door de verceniging voor de statistiek in Nederland. 19. jaarg. 8. Amsterdam 1868.Google Scholar
 7. Laieleye (E.), Etudes d’Economio Rurale: La Neerlande. 8. Paris, 1866.Google Scholar
 8. Mollerus (J. II. M.) Gcscbiedkundig overzigt van het Handelsstelsel in Ne- derlandsch-Indie. 8. Utrecht, 1865.Google Scholar
 9. Streijs (II.) Neerlands vloot en Reederijen. Alphabetisch opgemaakt. 90 iaargang. 8. Rotterdam, 1868.Google Scholar
 10. Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek. Algemcen register op den inhoud der 20 eerste jaargangen door 3Ir. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis. 8. Zwolle, 1866.Google Scholar
 11. Verslag van den handel, seheepvaart en nijverveid van Amsterdam, over hefc jaar 1867. Opgemaakt door de Kamer van Koophandel en fabrieken aldaar. 3. Amsterdam, 1868.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1869

Authors and Affiliations

 • Frederick Martin

There are no affiliations available

Personalised recommendations