Advertisement

Netherlands

 • Frederick Martin
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

William III., King of the Netherlands, born February 19, 1817, the eldest son of King William II., and of Princess Anna Paulowna, daughter of Czar Paul I. of Russia; educated by private tutors, and at the University of Leyden; succeeded to the throne, at the death of his father, March 17, 1819. Married, June 18, 1839, to

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning the Netherlands

1. Official Publications

 1. Staats-Almanak voor het Koningrijk der Nederlandcn. 1867. Met mag-tiging van de regering uit officiele opgaven zamengestcld. 8. s’ Gravenhage, 1867.Google Scholar
 2. Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlandcn. Uitgegeven door het departement van BinnenUndschezaken. Uitgegeven door het departement van BinnenUndschezaken. ’s Gravenhage, 1867.Google Scholar
 3. Marine, Koninklijke Nederlandsche, op den 1 Januarij 1867. Verkrijgbaar aanhet Ministerie van Marine. 8. Verkrijgbaar aanhet Ministerie van Marine. 8. ’s Gravenhage, 1867.Google Scholar
 4. Xaam- en Eanglijst der Officieren van bet Koninkl. Leger der Nederlandcn en van Xederlandsch-Indien. Voor 1865. 33 jaargang. Gorinchem, 1865.Google Scholar
 5. Staat der Nederl. Zeemagt en Koopvaardij-vloot. Op. 1. Januarij 1867. 8. Amsterdam, 1867.Google Scholar
 6. Statistiek van het Gevangeniswezen over 1863. 8. ’s Gravenhage. 1865.Google Scholar
 7. Geregtelijke Statistiek van het Koningrijk der Kederlanden. 4. ’s Graven-hage, 1861–67.Google Scholar
 8. Verzameling der konsulaire berigten en verslagen over nijverheid, handel en scheepvaart. lojaarg. 8. ’s Gravenhage, 1866.Google Scholar
 9. Reports by Mr. Ward, II. M.’s Secretary of Legation, on the Trade, Commerce, Manufactures, and Public Revenue of the Netherlands, dated June 27, 1862, and Jan. 17 and 27, 1863; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy,’ &c. No. VI. London, 1863.Google Scholar
 10. Reports by Mr. Ward, H. M.’s Secretary of Legation, on the Commerce, Industry, Railways, Public Credit, and Taxation of the Netherlands, dated July 2, 1863, and Jan. 23, Jan. 31, and June 20,1861; in ‘Reports of H. M.’s Secretaries of Embassy,’ &e. No. VII. London, 1864.Google Scholar
 11. Reports by Mr. Ward, H. M.’s Secretary of Legation, on the Revenue, Expenditure, and Public Debt of the Netherlands, dated Jan. 11 and Feb. 3, 1865; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy,’ &c. No. VIII. London, 1865.Google Scholar
 12. Report by Mr. Ward, II. M.’s Secretary of Legation, on Agricultural Statistics, dated Jan. 10, 1866; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy.’ No. XII. London, 1866.Google Scholar
 13. Reports by Mr. Ward, II. M.’s Secretary of Legation, on Finance, Trade, and the Indian Budget, dated Oct. 18, 1866, Jan. 21, and Feb. 15, 1867; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy.’ Nos. I., II., and IV., 1867. London, 1867.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Brvgsma (F. C.) Nederland en zijne Overzeesclie bezittingen. 8. Groningen, 1865.Google Scholar
 2. Geuns (J. J. van) Ilet Recht van Amendement der Parlementaire Yergade-ringen. Ilistorisch-staatsrechtelijke proeve. 8. Utrecht, 1864.Google Scholar
 3. Hardenberg (H.) Overzigt der vornaamste Bepalingen betreffende de Sterkte, Zamenstelling, Betaling, Verzorging en Verpleging van het Nederlandsche Leger, sedert den vrede van Utrecht in 1713 tot den tegenwoordigen tijd. Hoofdzakelijk op voet van vrede. 2e gedeelte. 8. ‘s Gravenhage, 1864.Google Scholar
 4. Huet (A.) Ontwerp eener vrije Verbmding van Nederlands Hoofdstad met de Noordzce. fol. Amsterdam, 1865.Google Scholar
 5. Jaarboekje Staatkundig en staathuishoudkundig, voor 1867. Uitgegeven door de verceniging voor de statistiek in Nederland. 18. jaarg. 8. Amsterdam, 1867.Google Scholar
 6. Laieleye (E.), Etudes d’Economio Rurale: La Nierlande. 8. Paris, 1866.Google Scholar
 7. Mouerus (J. H. M.) Geschiedkundig overzigt van het Ilandelsstolsel in Nederlandsch-Indie. 8. Utrecht, 1865.Google Scholar
 8. Staat Tegenwoordige, van het Koningrijk der Nederlanden. Beschrijving en afbeelding der Steden, dorpen, heerlijkheden, landgoederen en verdere merkwaardige plaatsen in ons vaderland. Zuid-IIolland. Door A. W, Ivroon. Amsterdam, 1862.Google Scholar
 9. Sweijs (H.) Neerlnnds vloot en Reederijen. Alphabetisch opgemaakt. 8e jaargang. 8. Rotterdam, 1867.Google Scholar
 10. Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek. Algemeen register op den inhoud der 20 eerste jaargangen door Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis. 8. Zwolle, 1866.Google Scholar
 11. Verslag van den handel, scheepvaart en nijverveid van Amsterdam, over het jaar 1866. Opgemaakt door da Kamer van Koophandel en fabrieken aldaar. 8. Amsterdam, 1867.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1868

Authors and Affiliations

 • Frederick Martin

There are no affiliations available

Personalised recommendations