Advertisement

The Classical Curriculum Theory and the Madrasas in the Ottoman Empire

 • Sümer Aktan
Chapter
Part of the Curriculum Studies Worldwide book series (CSWW)

Abstract

This chapter of the study is based on the foundations of the previous chapter. The implications of the classical curriculum theory can be found in madrasahs and primary schools under the influence of madrasahs in the Ottoman Empire. The main theme of this chapter is constituted by the early madrasahs founded in the Ottoman Empire and the functions of these madrasahs as well as the lessons taught to students and the development process of these madrasahs in the Ottoman Empire. In this chapter, such dimensions as curriculum, teaching methods, examinations, and teacher–student relationship in the Ottoman madrasahs have also been discussed. Another focus of this chapter is constituted by the curriculum concept and curriculum theory predominant in that period during which the answer provided for the question of “what knowledge is of most worth?” was essentially based on Islamic religion.

References

 1. Agoston, G., & Masters, B. (2009). Encyclopedia of Ottoman Empire. New York: Facts on File.Google Scholar
 2. Akın, A., & Demir, R. (2004). Saçaklızâde Muhammed İbn-i Ebî Bekr el-Mar’aşî ve Tertîp el‘ulûm adlı eseri. OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), 16, 1–64.Google Scholar
 3. Akkutay, Ü. (1984). Enderûn mektebi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 4. Akozan, F. (1969). Türk külliyeleri. Vakıflar Dergisi, 9, 303–309.Google Scholar
 5. Aslanapa, O. (1963). Orta çağın en eski ilim ve kültür müesseseleri. Türk Kültürü, 12, 34–42.Google Scholar
 6. Babinger, F. (1978). Mehmed the conqueror and his time. New Jersey: Princeton University Press.Google Scholar
 7. Baer, G. (1997). The waqf as a prop for the social system (sixteenth-twentieth centuries). Islamic Law and Society, 4(3), 264–297.CrossRefGoogle Scholar
 8. Baltacı, C. (1995). Fatih Sultan Mehmed devri ilim hayatı ve Sahn-ı Semân medreseleri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.Google Scholar
 9. Baltacı, C. (2004). Mektep. In TDV İslam Ansiklopedisi (Vol. 29, pp. 6–7). Ankara: TDV.Google Scholar
 10. Barkan, Ö. L. (1963). İmâret sisteminin kuruluş ve işleyişi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 23(1–2), 238–246.Google Scholar
 11. Barnes, J. R. (1986). An introduction to religious foundations in the Ottoman Empire. Leiden: E. J. Brill.Google Scholar
 12. Baykal, İ. H. (1953). Enderun mektebi tarihi. İstanbul: Halk Basımevi.Google Scholar
 13. Beckwith, I. C. (1993). The Tibetan Empire in Central Asia: A history of the struggle for great power among Tibetans, Turks, Arabs, and Chinese during the early middle ages. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 14. Beckwith, I. C. (2009). Empires of the silk road: A history of Central Eurasia from the bronze age to the present. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 15. Bedir, M. (2006). İslam düşünce geleneğinde naklî ilim ve İbn-i Haldun. İslam Araştırmaları Dergisi, 15, 5–31.Google Scholar
 16. Bilge, M. (1984). İlk Osmanlı medreseleri. İstanbul: İÜ Edebiyat Fakültesi Matbaası.Google Scholar
 17. Crowley, R. (2006). Constantinople: The last great siege 1453. London: Faber & Faber.Google Scholar
 18. Daniel, E. L. (1979). The political and social history of Khurasan under Abbasid rule, 747–820. Minneapolis: Bibliotheca Islamica.Google Scholar
 19. Ergin, O. (1977). Türkiye maarif tarihi. İstanbul: Eser Matbaası.Google Scholar
 20. Fazlıoğlu, Ş. (2003). Nebi Efendi-zâde’nin Kaside fî el-kütüb el-meşhure fî el-‘ulum’una göre bir medrese talebesinin ders ve kitap haritası. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 3, 191–221.Google Scholar
 21. Goodwin, J. (1998). Lords of the horizons: A history of the Ottoman Empire. New York: Henry Holt.Google Scholar
 22. Grousset, R. (2002). The empire of the steppes: A history of Central Asia. New Jersey: Rutgers University Press.Google Scholar
 23. Hızlı, M. (1991). Osmanlılarda ilk medreseler, ilk müderrisler. Milli Kültür, 88, 27–31.Google Scholar
 24. Hızlı, M. (2002). Osmanlı klasik döneminde medrese. Türkler Ansiklopedisi, 11, 426–435.Google Scholar
 25. İhsanoğlu, E. (1998). Osmanlı eğitim ve bilim müesseseleri. In E. İhsanoğlu (Ed.), Osmanlı medeniyeti tarihi (pp. 223–361). İstanbul: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi.Google Scholar
 26. Imber, C. (2002). The Ottoman Empire 1300–1650: The structure of power. New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 27. İnalcık, H. (1960). Mehmet the conqueror and his time, 1432–1481. Speculum, 35(3), 408–427.CrossRefGoogle Scholar
 28. İnalcik, H., & Quataert, D. (1997). The Ottoman Empire: The classical age, 1300–1600. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 29. İpşirli, M. (1995). Enderun. In TDV İslam Ansiklopedisi (Vol. 11, pp. 185–187). Ankara: TDV.Google Scholar
 30. İpşirli, M. (2003). Medrese. In TDV İslam Ansiklopedisi (Vol. 28, pp. 327–333). Ankara: TDV.Google Scholar
 31. İzgi, C. (1997). Osmanlı medreselerinde ilim: Riyazi ilimler. İstanbul: Iz Yayıncılık.Google Scholar
 32. Katoğlu, M. (1967). XIII. yüzyıl Anadolu Türk mimarisinde “Külliye”. Belleten, 31(123), 335–344.Google Scholar
 33. Kazıcı, Z. (2014). Osmanlıda eğitim öğretim. İstanbul: Kayıhan Yayınları.Google Scholar
 34. Kodaman, B. (1991). Abdülhamit devri eğitim sistemi. Ankara: TTK.Google Scholar
 35. Köymen, M. A. (1989). Büyük Selçuklu imparatorluğu tarihi kuruluş devri (Vol. 1). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.Google Scholar
 36. Kunt, M. (1997). State and the sultan up to age of Süleyman: Frontier principality to world empire. In M. Kunt & C. Woodhead (Eds.), Süleyman the magnificent and his age: The Ottoman Empire in the early modern world (pp. 3–25). New York: Routledge.Google Scholar
 37. Marcus, A. (1989). The middle east on the eve of modernity. New York: Columbia University Press.Google Scholar
 38. Miller, B. (1941). The palace school of Muhammad the conqueror. Cambridge: Harvard University Press.Google Scholar
 39. Ögel, S. (1963). Osmanlı devrinde Türk külliyesi. Türk Kültürü, 11, 37–41.Google Scholar
 40. Özfırat, B. (2013). Tokat’ın 17. yüzyıl âlim şairlerinden İshâk bin Hasan Tokatî ve nazmu’l-ulum adlı mesnevîsi. Turkish Studies, 8(1), 2065–2084.Google Scholar
 41. Özgüdenli, O. G. (2013). Selçuklular: Büyük Selçuklu Devleti tarihi (Vol. 1). İstanbul: Isam Yayınları.Google Scholar
 42. Özyılmaz, Ö. (2002). Osmanlı medreselerinin eğitim programları. Ankara: Kültür Bakanlığı.Google Scholar
 43. Pay, S. (2002). Klasik dönem Osmanlı külliyelerinde personel sistemi. Türkler Ansiklopedisi, 10, 491–507.Google Scholar
 44. Peri, O. (1983). The waqf as an instrument to increase and consolidate political power: The case of Khasseki Sultan waqf in late eighteenth-century Ottoman Jerusalem. Asian and African Studies, 18, 47–62.Google Scholar
 45. Peri, O. (1992). Waqf and Ottoman welfare policy. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 35, 171–185.Google Scholar
 46. Reyhanlı, T. (1976). Osmanlı mimarisinde imaret: Külliye üzerine notlar. Türk Kültürü Araştırmaları, 15(1–2), 121–129.Google Scholar
 47. Roded, R. (1988). The waqf and the social elite of Aleppo in the eighteenth and nineteenth centuries. Turcica, 20, 71–91.CrossRefGoogle Scholar
 48. Singer, A. (2002). Constructing Ottoman beneficence: An imperial soup kitchen in Jerusalem. New York: State University of New York Press.Google Scholar
 49. Sinor, D. (1990). The establishment and dissolution of the Turk empire. In D. Sinor (Ed.), The Cambridge history of early inner Asia (pp. 285–316). Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 50. Tastan, O. (2004). Law. In R. C. Martin (Ed.), Encyclopedia of islam and muslim world (pp. 405–411). New York: Thomson Gale.Google Scholar
 51. Unan, F. (2003). Kuruluşundan günümüze Fâtih külliyesi. Ankara: TTK.Google Scholar
 52. Unan, F. (2006). Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde eğitim. In A. Y. Ocak (Ed.), Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı (pp. 389–399). Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.Google Scholar
 53. Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı devletinin ilmiye teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Google Scholar
 54. Yakupoğlu, K. (2006). Osmanlı medrese eğitimi ve felsefesi. İstanbul: Gökkubbe.Google Scholar
 55. Yediyıldız, B. (1981). Sosyal teşkilâtlar bütünlüğü olarak Osmanlı vakıf külliyeleri. Türk Kültürü, 219, 262–271.Google Scholar
 56. Zorlu, T. (2008). Klasik Osmanlı eğitim sisteminin iki büyük temsilcisi: Fatih ve Süleymaniye medreseleri. Türkiye Literatür Araştırmaları Dergisi, 6(12), 611–628.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Sümer Aktan
  • 1
 1. 1.Balıkesir UniversityBalıkesirTurkey

Personalised recommendations