Advertisement

Legal Status of Same-Sex Couples Within the Framework of Turkish Civil Law

 • Başak BaşoğluEmail author
Chapter
Part of the Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice book series (IUSGENT, volume 42)

Abstract

Same-sex couples are not formally recognized in Turkey. In the last years, however, visibility of LGBTI individuals has increased. This Chapter is an overview of family law regulations in Turkey, and how they affect same-sex couples. It provides an account of legal spaces that could eventually allow for same-sex couples to start slowly enjoying spaces of legal protection. To a great extent these possibilities stem from the influence of the European Union and its strong stance against discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. This Chapter presents an overview of Family Law in Turkey and it specifically 12 analyzes the marriage contract with the aim of showing spaces for recognition of 13 same-sex couples in general and, eventually, same-sex marriage in particular.

Keywords

Same-sex marriage Family law in Turkey Same-sex cohabitation LGBTI discrimination Sexual orientation 

Bibliography

 1. 1.
  Atamer, Yeşim M. 2008. Rezeption und Weiterentwicklung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches in der Türkei. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, Mohr Siebeck Publishers, RabelsZ 72, 723–754.Google Scholar
 2. 2.
  Akıntürk, Turgut, and Derya Ateş Karaman. 2013. Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku İkinci Cilt, 15. Edition, Beta Yayıncılık, Istanbul.Google Scholar
 3. 3.
  Ateş, Derya. 2007. Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlâka Aykırılık. Ankara: Turhan Kitabevi.Google Scholar
 4. 4.
  Barlas, Nami. 2012. Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 3. Edition, Istanbul, .Google Scholar
 5. 5.
  Başoğlu, Başak, and Candan Yasan. 2011. National Report: Turkey. American University Journal of Gender, Social Policy & the Law 19: 319–328.Google Scholar
 6. 6.
  Başoğlu, Başak, and Meliha SerminPaksoy. 2011. Dini Nikâhlı Kadının Hukuki Durumu. In Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan. Filiz Kitabevi, Istanbul, 239–269.Google Scholar
 7. 7.
  Belgesay, Mustafa Reşit. 1958. Filli Evliliğin ve Evlilik Dışında Doğan Çocukların Himayesi. MHAD, Year 2, Istanbul, 21–24.Google Scholar
 8. 8.
  Dural, Mustafa, Tufan Öğüz, and Alper Gümüş. 2012. Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, 5. Edition, Filiz Kitabevi, Istanbul.Google Scholar
 9. 9.
  Emmel, Stephen. 2010. in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft (Art. 319–529), Schulthess, Zurich.Google Scholar
 10. 10.
  Erdem, Mehmet. 2010. Özel Hukukta Zamanaşımı. Istanbul: XII Levha Yayıncılık.Google Scholar
 11. 11.
  Eren, Fikret. 2012. Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 14. Edition, Yetkin Yayınevi, Ankara.Google Scholar
 12. 12.
  Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin. 1986. Aile Hukuku, 3. Edition, Istanbul, Filiz Kitabevi.Google Scholar
 13. 13.
  Gençcan, Ömer Uğur. 2011. Aile Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.Google Scholar
 14. 14.
  Gökyayla, K. Emre. 2004. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı. Ankara: Seçkin Yayınevi.Google Scholar
 15. 15.
  Gönensay, A. Samim. 1937. Medenî Hukuk, C. 2, Kısım 1, Istanbul Üniversitesi Yayınları, Istanbul.Google Scholar
 16. 16.
  Gülmez, Mesut. 2009. Dernek Özgürlüğü ve Cinsel Yönelime Dayalı Ayrımcılık Sorunu: Lambdaİstanbul Davası Kararları (Karar İncelemesi). Çalışma ve Toplum Dergisi 3(22): 195–230.Google Scholar
 17. 17.
  Gümüş, Alper. 2007/1. Yargıtay 2. ve 4. Hukuk Daireleri’nin Aile Hukukuna İlişkin Bir Kısım Kararları Üzerine Düşünceler. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Istanbul, 423–424.Google Scholar
 18. 18.
  Hatemi, Hüseyin. 1976. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı. Istanbul: Sulhi Garan Matbaası.Google Scholar
 19. 19.
  Hatemi, Hüseyin, and Emre Gökyayla. 2012. Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 2. Edition, Vedat Kitapçılık, Istanbul.Google Scholar
 20. 20.
  Hatemi, Hüseyin, and Rona Serozan. 1993. Aile Hukuku. Istanbul: Filiz Kitabevi.Google Scholar
 21. 21.
  Karadağ, Nevra. 2008. Cinsel Azınlıkların Bireysel Hakları. Istanbul: XII Levha Yayıncılık.Google Scholar
 22. 22.
  Kocayusufpaşaoğlu, Necip. 2008. in Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Giriş-Hukukî İşlem-Sözleşme, Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Hüseyin Hatemi, Rona Serozan, and Abdülkadir Arpacı, 4. Edition, Filiz Kitabevi, Istanbul.Google Scholar
 23. 23.
  Köprülü, Bülent, and Selim Kaneti. 1986. Aile Hukuku. Istanbul: Istanbul Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 24. 24.
  Köseoğlu, Bilal, and Köksal Kocaağa. 2011. Aile Hukuku ve Uygulaması – Bilimsel Görüşler, Yargı İçtihatları. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.Google Scholar
 25. 25.
  Köteli, M. Argun. 1991. Evliliğin Hukuki Niteliği ve Evlilik Dışı Beraberlikler. Istanbul: Kazancı Yayıncılık.Google Scholar
 26. 26.
  Oğuzman, Kemal, and Nami Barlas. 2012. Medenî Hukuk – Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 18. Edition, Vedat Kitapçılık, Istanbul.Google Scholar
 27. 27.
  Oğuzman, Kemal, and Mustafa Dural. 1998. Aile Hukuku. Istanbul: Filiz Kitabevi.Google Scholar
 28. 28.
  Oğuzman, Kemal, and Turgut Öz. 2011. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, 9. Edition, Vedat Kitapçılık, Istanbul.Google Scholar
 29. 29.
  Oğuzman, Kemal, and Turgut Öz. 2012. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt II, 9. Edition, Vedat Kitapçılık, Istanbul.Google Scholar
 30. 30.
  Öztan, Bilge. 2004. Aile Hukuku, 5. Edition, Turhan Kitabevi, Ankara.Google Scholar
 31. 31.
  Portmann, Wolfgang. 2007. in Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1–529, Herausgeber: Honsell, Heinrich, Nedim Peter Vogt, and Wolfgang Wiegand, 5. Edition, Helbing Lichtenhahn, Basel.Google Scholar
 32. 32.
  Sayman, Yücel. 1982. Türk Devletler Hususî Hukukunda Evlenmenin Kuruluşu. Istanbul: Fakülteler Matbaası.Google Scholar
 33. 33.
  Saymen, Ferit H., and K. Halid Elbir. 1957. Türk Medenî Hukuku, C. III, Aile Hukuku, İsmail Akgün Matbaası, Istanbul.Google Scholar
 34. 34.
  Schmid, Jörg, and Hubert Stöckli. 2010. Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil. Zürich: Schulthess.Google Scholar
 35. 35.
  Schwarz, Andreas. 1946. Aile Hukuku I. Istanbul: Istanbul Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 36. 36.
  Serozan, Rona. 2006. in Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, İfa Engelleri-Haksız Zenginleşme, Kocayusufpaşaoğlu, Necip/Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir, Filiz Kitabevi, Istanbul.Google Scholar
 37. 37.
  Serozan, Rona. 1983. Evlilik Dışı Birlikte Yaşam İlişkisi. Istanbul Barosu Dergisi Volume 57, No. 1–3, 1983, Istanbul, 5–17.Google Scholar
 38. 38.
  Serozan, Rona. 1969. Geçersiz Satım Sözleşmesinin Karşılıklı İfa Sonrası Çözülmesi. MHAD, Volume 3, No: 4, 1969, Istanbul, 187–213.Google Scholar
 39. 39.
  Serozan, Rona. 2011. Medeni Hukuk, Genel Bölüm Kişiler Hukuku. Istanbul: Vedat Kitapçılık.Google Scholar
 40. 40.
  Sirmen, Kâzım Sedat. 2009. Eş Cinsel Birliktelikler ve Bunların Kanunlar İhtilâfı Hukukunda Düzenlenişi. AÜHFM Volume 58 No. 4, Ankara, 825–879.Google Scholar
 41. 41.
  Tekinay, Selahâttin Sulhi. 1990. Türk Aile Hukuku. Istanbul: Filiz Kitabevi.Google Scholar
 42. 42.
  Tekinay, Selahattin Sulhi, Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu, and Atilla Altop. 1993. Tekinay Borçlar Hukuku. Istanbul: Filiz Kitabevi.Google Scholar
 43. 43.
  Tekinay, Selahâttin Sulhi. 1963. Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı. Istanbul: Fakülteler Matbaası.Google Scholar
 44. 44.
  Tutumlu, Mehmet Akif. 2002. Yeni Türk Medenî Kanunu Hükümlerine Göre Evliliğin Butlanı, Boşanma ve Ayrılık Sebepleri ve Boşanmanın Hukukî Sonuçları. Ankara: Adalet Yayınevi.Google Scholar
 45. 45.
  Üskül-Engin, Zeynep Özlem. 2008. Türkiye’de Evlenmenin Evrimi. Istanbul: Beşir Yayıncılık.Google Scholar
 46. 46.
  Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet. 1965. Türk Medeni Hukuku, C. 2, Aile Hukuku, 5. Edition, Istanbul Üniversitesi Yayınları, Istanbul.Google Scholar
 47. 47.
  Yasan, Candan. 2011. Eşcinsellerin Evlat Edinmesi. Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’ Armağan, Der Yayınları, Istanbul, 895–908.Google Scholar
 48. 48.
  Yasan, Candan. 2013. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri. Istanbul: XII Levha Yayıncılık.Google Scholar
 49. 49.
  Yavuz, Cevdet, Faruk Acar, and Burak Özen. 2012. Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 10. Edition, Beta Yayınları, Istanbul.Google Scholar
 50. 50.
  Zevkliler, Aydın, Acabey Beşir, and Gökyayla Emre. 1999. Medeni Hukuk (Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku). Ankara: Seçkin Yayınevi.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of LawIstanbul Kemerburgaz UniversityBoğcılar, IstanbulTurkey

Personalised recommendations