Advertisement

In Search of an Audience

 • Craig E. Harline
Chapter
 • 36 Downloads
Part of the International Archives of the History of Ideas book series (ARCH, volume 116)

Abstract

Pamphleteers Generally went from addressing their little blue books to a mixed domestic and elite international audience to writing for one that was socially broad and predominantly Dutch. Though some pamphlets stated their intended audience, most simply assumed it. Hence, in determining the targeted reader particular attention must be paid to indirect clues reflected in literary techniques, pamphlet content and form, and such external elements as length, language and appearance. These strongly suggest that most pamphlets, but by no means all, were meant for the eyes of Jan Everyman.

Keywords

Intended Audience Good Seller Blue Book Biblical Text Universal Audience 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. 1.
  J. van Wesembeeck, La description de Vestât succès et occurrences advenues au Pais bas au faict de la Religion. Le premier livre. . .(n. p., 1569) {Kn. 146}.Google Scholar
 2. 2.
  See Geurts, Nederlandse Opstand, for more on the different types of pamphlets during the early Revolt.Google Scholar
 3. 3.
  J. K., Remonstrantie By forme van Discours, aen allen ende eenen yeghelijcken Landen, (Delft, 1584){Kn. 697}.Google Scholar
 4. 4.
  A. Th. van Deursen, ed., Resolutien der Staten-General, nieuwe reeks, 1610–70 (The Hague, 1971-), v. 3, 275.Google Scholar
 5. 5.
 6. 6.
  Nader Unie Der Remonstränten Anno 1617. op den eersten Martij gheslooten, Met eenigheAnnotatien. . . (n. p., 1631){Kn. 4168}.Google Scholar
 7. 7.
  Grondelicke Onderrichtingh aen de gemeene Ingesetenen van Nederlandt . . . ([Cologne], 1579) {Kn. 497}; Eenen Afgheworpen oft gheintercipieerden brief vanden Prince van Oraignen aen den Hertoghe van A lencon. . . om de ooghen der goeder ondersaten te openen . . . (n. p., 1580){Kn. 539}; Kn. 1729.Google Scholar
 8. 8.
  Een goede Waerschouwinghe voor den Borgheren, ende besonder dien. . . van Antwerpen. . . (n. p., 1579) {Kn. 493}; Een Chrijstelick vermaen voor alle menschen, het sy Rijcke often Armen. . . (n. p., 1609) {Kn. 1569}; Een waerachtige bebeschrivinghe ende een goede leeringhe ghegeven aen alle Christelijcke luyden,. . . (n. p., 1609) {Kn. 1685}.Google Scholar
 9. 9.
  P. van MarnixvanSt. Aldegonde, Ontschuldinghe Gestelt antwoordis eher wijse door Philips van Marnix (Leiden, 1599) {Kn. 1053}.Google Scholar
 10. 10.
  S. Beyer, Antwoor dt Op een zeker Faem-roovend’ Laster-schrift, door Henricus Slatius uytghegheven, ende den 14 ende 15 Mey int openbaer tot Bleyswijck aengheslaghen, … (Rotterdam, 1617) {Kn. 2408}.Google Scholar
 11. 11.
  S. Beyer, t’Loon, Twelck Samuel Beyer kende schuldich te zijn aenden “Post-bode”, Die den opgheblasen ende hoochmoedighen Henricus Statins aen de Scbuer-Predicanten. . . heeft ghesonden (Rotterdam, 1617) {Kn. 2410}.Google Scholar
 12. 12.
  [J. Trigland], Geessel Om uyt te dryven den Arminiaenschen “Quel-Gheest”. . . (Amsterdam, 1618) {Kn. 2524}.Google Scholar
 13. 13.
  H. C. Rogge, Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert, 3 vols. (Utrecht, 1868–74), v. 2, 61.Google Scholar
 14. 14.
  [C. Vorstius], Ghewissen Doodt-steeck Der Calviniaenscher Predestinatie, Met haren ghevolge. . . (Harderwijck, 1620) {Kn. 3103}.Google Scholar
 15. 15.
  [F. Aerssen], Noodtwendigh ende Levendigh Discours, Van eenighe getrouwe Patrioten ende Lief-hebberen onses Vaderlandts. . . In ’t Licht ghebracht, Om teghen die vileyne boecxkens, “Weegh-schael”, “Reuck-appel”, “Vraegh-al”, etc. ghelesen te worden (n. p., 1618) {Kn. 2610}. Note the use of the word “magistrates”, which in the Republic did not signify judicial officers, but was used—much like “regents”—as a general term to describe local officials.Google Scholar
 16. 16.
  Supplicatie Aen sijn Hoocheyt, ende Heeren des Raets van State, Overgegeven door de inwoonders deser Nederlanden, welcke protesteren, dat sij begeren te leven nae de Reformat te des Evangeliums (n. p., f 1578]) {Kn. 363}.Google Scholar
 17. 17.
  Wachtgheschrey. Allen liefhebbers der eeren Gods, des Vaderlandts, ende der Privilegien ende Vryheden des sehen, tot waer schouwinghe ghestelt (n. p., 1578) {Kn. 379}.Google Scholar
 18. 18.
  Vermaninghe ende Raet voor de Nederlanden, waer in door sake bewesen wort vanden tegenwoordigen inlantschen twist. . . (n. p., 1578) {Kn. 369}.Google Scholar
 19. 19.
 20. 20.
  H. Wten Broeck, Pylkoker Der dwaesheyt, Op Het Mandaet des Paus Adams Hartwech. . . (Rotterdam, 1612) {Kn. 1982}.Google Scholar
 21. 21.
  Andere Vraech-al. In der haest ghestelt, om met des eersten Vraegh-als Vraegh- stucken, beantwoort te worden, ist moghelijck (n. p., 1618) {Kn. 2596}.Google Scholar
 22. 22.
  [P. de Fijne], Veen-BoerenWaerschouwinge, over Het verwarde Beright, dat hy uyt den Haghe ontfanghen heeft. Seer nut voor alle Veen-boeren. Gedruckt in de swarte Modder (n. p., 1642) {Kn. 4892c}.Google Scholar
 23. 23.
  C. van Dungen, Salvatien Van f Geschrift onlangs uyt-gegeven tegen de Remonstrantscheaf-gesonderde Vergaderingen:. . . (Utrecht, 1626){Kn. 3703}.Google Scholar
 24. 24.
  [J. Uitenbogaert], Tsamen-spraeck Over de twee siechte Gesellen van “Treveskrack,” Ende by sonder van Capo de Grijp (n. p., 1630) {Kn. 4028}.Google Scholar
 25. 25.
  Leyds-Veer-Schuyts-Praetgen. Tusschen een Koopman ende Borgher van Ley den, (varende van Haerlem na Leyden). . .(Amsterdam, 1628) {Kn. 3828}.Google Scholar
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
  L. Voet, The Golden Compasses, 2 vols. (Amsterdam, 1969), v. 1, 164.Google Scholar
 29. 29.
  H.J. Lacuelle-Van de Kerk, De Haarlemse drukkers en boekverkoopers van 1540 tot 1600 (The Hague, 1951), 21.Google Scholar
 30. 30.
  [J. Taurinus], Den Vraegh-al, ln-houdende ettelijcke Questien Om Daer op te hebben een bondighe Antwoordt van de Theologanten, Politijcken, Rechts-gheleerden, Chrijsluyden, ende anderen. . . (n. p., 1618) {Kn. 2595}.Google Scholar
 31. 31.
  [G. Voetius, ed.], Translaet Van seeckeren Latijnschen brief geschreven door eenen Sociniaenschen Predicant. . . (n. p., 1639) {Kn. 4645}.Google Scholar
 32. 32.
  [F. Socinus], Gulden Tractaet Van de Authoriteyt ofte Geloofwaerdicheydt der Hey liger Schrifttire . . . (Rakou, 1623) {Kn. 3497}.Google Scholar
 33. 33.
 34. 34.
  Various sources show that people sometimes preferred works in the original language: P. Bor, Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, 4 vols. (Amsterdam, 1679–84), v. 4, 255; N. Japikse, ed., Resolutien derStaten-Generaal van 1576 tot 1609 (The Hague, 1915–70), v. 14, 912; J. G. C. A. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570–1630 (Nieuwkoop, 1974), 534–35; Politycq Discours. Nopende Den Staet van Frieslandt. . . (Franeker, 1617) {Kn. 2319}; Het contract Van Huwelik tusschen den Coningh Ende Coninginne Van Polen (Amsterdam, 1645) {Kn. 5201}; P. Jarrige, Verklaringe Van den Heer PieterJarrige. Voor des en Jesuijt vande vier de belofte, en Prediker, Uyt-gesproocken inde Fransche Kercke tot Leyden …(Leiden, 1648) {Kn. 5812}.Google Scholar
 35. 35.
  P. P. Witkam, “A Short Book List Compiled by Hugo Grotius,” Quaerendo, XII, no. 3 (1982), 221–36.Google Scholar
 36. 36.
  For example, C. Pinet, “French Farce”.Google Scholar
 37. 37.
  A. Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen (Assen, 1974), 57–58.Google Scholar
 38. 38.
  H. Caesarius, Danck Sermoon Over het teghenwoordighe ghemaeckte bestant van twaelfjaeren. . . (Utrecht, 1609) {Kn. 1613}.Google Scholar
 39. 39.
  [V. van Drielenburch], Cort ende klaer Contra-Discours, Over den Nederlantschen Treves, Ofte Voorlooper. . . (n. p., [1617]) {Kn. 2457}.Google Scholar
 40. 40.
  Den Orangien-Appel, dienende tot een Antidote, Om niet verghifticht te werden door den fenijnighen dampe daer mede den “Reuck-Appel” vanden verdorven Apteker ofte Quacksalver is besmet… (n. p., 1618){Kn. 2568}.Google Scholar
 41. 41.
  A. D. L., La Flandre conservee, contenant un discours en forme de lettre . . . (Arras, 1600) {Kn. 1138}.Google Scholar
 42. 42.
  Miraculeus Huwelijck, Tusschen Den Vrucht-dragenden Orangien- Stam, Ende den onvruchtbaren Bosch (n. p., [1629]) {Kn. 3902}.Google Scholar
 43. 43.
  Cort ende warachtich verhael, van het gene dat op de Handelinge vanden Vrede nu coreelinghe . . . is geschiet (n. p., {1575}) {Kn. 239}.Google Scholar
 44. 44.
  Procuratie ende Verbandt By de Remonstrants che Steden malkander toeghesonden . . . G bedruckt, Om te kennen te gheven het onderlinghe verdraechsaem ghemoedt ende ?samenrot- tinghe der Remonstrants-ghesinde (n. p., 1618){Kn. 2591}.Google Scholar
 45. 45.
  Extract Des Keyserl icke Reformations Patent. . . (Amsterdam, 1626) {Kn. 3652}.Google Scholar
 46. 46.
  Copie Vande Requeste, Confessie, ende Sententie van Jan Willemsen Bogaert, Oud- Schepen der Stadt Amsterdam (Haarlem, 1629) {Kn. 3937{.Google Scholar
 47. 47.
  Britannische Waersegger, Ofte een Sendbrief, Aen seecker Edelman van Licester-shir . . . (n. p., 1643){Kn. 4925{.Google Scholar
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
  De Artijckelen ende besluyten der Inquisitie van Spaegnien, om die vande Nederlanden te overvallen ende verhinderen (n. p., [1568]) {Kn. 156{. This work was origi¬nally printed in 1568, but the issues listed by Knüttel in that year could just as well be reprints from a later time.Google Scholar
 52. 52.
  H. H. Rowen, The Low Countries in Early Modern Times (London and Melbourne, 1972), 48–54.Google Scholar
 53. 53.
  Bulle Oft Mandaet des Paus van Roomen. . . (n. p., [1607–08]) {Kn. 1444{.Google Scholar
 54. 54.
  Het Secreet des Conincx van Spaengnien, Philippus den tweeden, achterghelaten aen zijnen Heven S one Philips, de derde(n. p., i599){Kn. 1058{.Google Scholar
 55. 55.
  Eene treffelijcke tzamensprekinghe tusschen den Paus ende Koninc van Spagnien, belanghende den Peys met ons lieden aen te gane (n. p., {1607–08{) {Kn. 1398{.Google Scholar
 56. 56.
  Discours of t’samensprekinghe tusschen den Coning van Spaengien ende Jan neyen, vanden Vrede-handel. . . (n. p., [1607–08]) { Kn. 1418{.Google Scholar
 57. 57.
  Catechismvs, Ofte, Tsamen-spreeckinghe, ghemaeckt op den Vrede-handel (n. p., 1608) {Kn. 1414{.Google Scholar
 58. 58.
 59. 59.
  Kn. 2595 to 2609.Google Scholar
 60. 60.
  ’t Leydtsche Wagen-praetie, Over den handel van de nieuwgenoemde Amelandsche Heeren. . . ([The Hague], 1637) {Kn. 4532{.Google Scholar
 61. 61.
  Een schoone Vraeghe van eenen Bwr, hoe dat hy eenen Pape gevraecht heefft, van weghen sommigher Articulen, seer schoon ende lust ich te lees en ende te hooren. . . (n. p., 1565) {Kn. 134{.Google Scholar
 62. 62.
  Fredericq, Het Nederlandsch Proza, introduction.Google Scholar
 63. 63.
  [E. Teelinckor A. vande Vivere], Philometor Ofte Christelicke tsamensprekinghe, van V recht der Kercke in Kerckelicke saken. . . (Middelburg, 1616){Kn. 2256{.Google Scholar
 64. 64.
  Nacht-corter, Of Praetgen voor de vaeck, tusschen een Poolsche Broeder, met zyn Schipper, op de reyse van Amsterdam nae Dansick (n. p., 1614) {Kn. 2130{.Google Scholar
 65. 65.
  [C. Coolhaes], Aenbechtsel Aen t’Boecxken of tsamenspreeckinghe, over het Regireus Plackaet van Groninghen, (n. p., 1602) {Kn. 1184{.Google Scholar
 66. 66.
  Haagsch Winkel-praatje (n. p., 1651) {Kn. 7039{. My thanks to Herbert Rowen for this reference.Google Scholar
 67. 67.
  Kn. 1172, Avont-praetjen, Tusschen drye Personagien… Die int corte handelen van V ghene datier by deghemeene Man in Hollandt al om gaet (n. p., 1612) {Kn. 2016{.Google Scholar
 68. 68.
  Ghespreck van Langhe Piet met Keesje Maet, belanghende den Treves met den Spaigniaert (n. p., [1629]) {Kn. 3924{.Google Scholar
 69. 69.
  Boeren-Praetje Van Keesje Maet, ende Eroer Jochem, Pieter Quijl en Matroos, met Jaep Slof (n. p., [1639]) {Kn. 4638{.Google Scholar
 70. 70.
  Munsters Praetie (n. p., 1646) {Kn. 5290{.Google Scholar
 71. 71.
 72. 72.
 73. 73.
  Nieuw Rotterdams Marckt-schuyt Praetjens (Dordrecht, 1647) {Kn. 5596}.Google Scholar
 74. 74.
  Den On-geveynsden Neder-lantschen Patriot, Met den Arghlistigen geveynsden Fransch-man T’samen-sprekende. . . (Alkmaar, 1647) {Kn. 5506}.Google Scholar

Copyright information

© Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1987

Authors and Affiliations

 • Craig E. Harline

There are no affiliations available

Personalised recommendations