Advertisement

Prologue

 • Craig E. Harline
Chapter
 • 37 Downloads
Part of the International Archives of the History of Ideas book series (ARCH, volume 116)

Keywords

Town Council Peace Talk Provincial State Individual Province Dutch Republic 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. 1.
  This account is from his own hand, in the opening remarks of Eenige Byvoeghselen, uyt-leggingen, ende naerder Verklaringen op de “Openbaringen” Inden voor- leden J are 1635. uyt-gegeven. Midsgaders Nieuwe ende jonge Spruytens van een afgehouwen Boom. . . ([The Hague], 1636) {Kn. 4444}.Google Scholar
 2. 2.
  The conversion is recounted in his Openbaringen Van eenighe dinghen ende wonder en, die de Heere in körten tijdt sal laten gheschieden. . . (n. p.,1635) {Kn.4402}.Google Scholar
 3. 3.
  This would have been either Kn. 4402, cited above, Groene Bladeren, ende Bloesems vande Nieuwe ende Jonge Spruyten van den Afgehouwen Boom (The Hague, 1636) { Kn. 4439}, or Der de Vrucht Vande Jonge, ende nieuwe Spruyten van den Afgehouwen Boom (The Hague, 1636) {Kn. 4440}.Google Scholar
 4. 4.
 5. 5.
  Kn. 4402, 4439, 4440, and 4444.Google Scholar
 6. 6.
  See P. J. Blok, “Wat is een ‘pamflet’?” Het Boek, V (1916), 305–10; P. J. W. van Malssen, Louis XIV d’après les pamphlets répandus en Hollande (Amsterdam and Paris, 1937), 1.Google Scholar
 7. 7.
  These labels and the adjectives below are found in edicts listed in the Groot Placcaet-Boeck, 9 vols. (The Hague, 1658–1786), for the years 1566, 1568, 1581, 1608, 1612, 1614, 1615, 1617, 1618, 1624, 1626, 1648, 1650, 1651, 1653, and in a host of pamphlets.Google Scholar
 8. 8.
  For two examples of this usage, see the Groot Placcaet-Boeck, v. 1, 437–440 (1608), and 445–445a (1648).Google Scholar
 9. 9.
  J. H. ter Horst, “Over het begrip pamflet”, Bibliotheekleven, 17 (1932), 8–30.Google Scholar
 10. 10.
  See Appendix I for further discussion of pamphlet definition.Google Scholar
 11. 11.
  This review of the Dutch Revolt is based primarily on P. Geyl, The Revolt of The Netherlands, 2d edition (New York and London, 1958); Geyl, The Netherlands in the Seventeenth Century, 2d edition (New York and London, 1961); G. Parker, The Dutch Revolt (Ithaca, NY, 1977); and J. Israel, The Dutch Republic and the Hispanic World (Oxford, 1982). Many other works written in Dutch are available as well.Google Scholar
 12. 12.
  Apologie ou deffense de tresillustre Prince Guillaume… Prince d’Orange: etc. Contre le Ban et Edict publié par le Roy d’Espaigne, par lequel il proscript ledict Seigneur Prince. . . (Delft, 1581) { Kn. 554}. Nine other editions are listed by Knüttel alone.Google Scholar
 13. 13.
  R. Fruin, Tien Jaren uit den tachtigjarigen oorlog (1588–98) (Leiden, 1857).Google Scholar
 14. 14.
  Besides less need for international propaganda, the decline in pamphlet output during the early 1590’s may have been the result as well of practical considerations. Frans Raphelengius, head of the Plantin establishment in Leiden, wrote to the parent house in Antwerp in 1591 that paper was scarce: “par toute la Hollande n’y a moyen d’en trouver propre et n’avons icy autre papier que ce méchant de la mala gente de Rochelle”. L. Voet, “Het Plantijnse Huis te Leiden”, Verslag van de Algemene Vergadering van de Leden van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht op 31 oktober i960, verenigdmet Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 75 (1961), 10–36.Google Scholar
 15. 15.
  Tsamenspreeckinghe van drie persoonen, over het regireus Placcaet van Groninghen… (n. p., 1601){ Kn. 1172}.Google Scholar
 16. 16.
  Nauwe Over legging van de Nootsaeckelijckheden, Op ’t aennemen der Waertgelders (n. p., 1618){ Kn. 2569}.Google Scholar
 17. 17.
  [W. Usselinx], Bedenckinghen Over den staet vande vereenichde Nederlanden: Nopende de Zee-vaert, Coop-handel, ende degemeyne Neeringe inde selve (n. p., 1608) { Kn. 1438}.Google Scholar
 18. 18.
  Een Lieffelijcke Vrouwen-praet, ghesteldt By gheschrifte, Tot Confusie vande arme Refutatie, welcke onlancx is uytghegeven op de Voor-reden van D. SpranckhusijJustificatie (Gorinchem, 1617) { Kn. 2400}.Google Scholar
 19. 19.
  [D. Sapma], Leugen-s trick, of te Praetjen vande onderteijckeninghe tot Waelwijck, Kortelijck wederleydt tot verantwoordinghe vande uytghesettede Predikanten aldaer (n. p., 1619) { Kn. 2964}.Google Scholar
 20. 20.
  Discours over Den Nederlandtschen Vrede-handel. Ghestelt door een Liefhebber des Vaderlandts (Leeuwarden, 1629) { Kn. 3917}.Google Scholar
 21. 21.
  [J. Doucher], Predicatie Ghedaen In de Francoys che Kerck tot Amsterstam, op den 14. Septembris 1625 (n. p., 1625) { Kn. 3620}.Google Scholar
 22. 22.
  Victory-Liedt: Gherijmt tot Tryumphe over de… veroveringhe der Stadt Wesel, Geschiedt den 19 Augusti, Anno 1629. . . (Amsterdam, 1629) { Kn. 3875}.Google Scholar
 23. 23.
  L. Daneus, Levende-Kalck waarmede Dirijck Koornharts Zeepe Lichtelijck te niet wert gemaackt ende als eenen Roock verdwijnt (n. p., 1607) { Kn. 671}.Google Scholar
 24. 24.
  Het is soo’t is, Maer niet soo’t hoort (Delft, 1623) { Kn. 3464}.Google Scholar
 25. 25.
  See Eisenstein, Printing Press, for detailed discussion of these features.Google Scholar
 26. 26.
  J. A. F[risius], Historie Ende een waerachtich Verhael van al die dinghen die gheschiet zijn, van dach tot dach, in die. . . stadt. . . Haerlem (Delft, 1573) { Kn. 201}.Google Scholar
 27. 27.
  Antwoort Op een Faem-roovende Boeck, het welcke ghenaemt is: Tsamensprekinghe van drye Persoonen, over het Regireus Placcaet van Groninghen. . . (n. p., 1602) { Kn. 1185}.Google Scholar
 28. 28.
  A. Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen (Assen, 1974), 281–82.Google Scholar
 29. 29.
 30. 30.
  [M. de Morgues de Saint-Germain], Versierenden Dweep-geest in ambassade ghesonden door den Cardinael de Richeliev (n. p., 1635) { Kn. 4367}.Google Scholar
 31. 31.
  Brvsselsche Reyse Der de Sas, Ovde-Mans-Praet (Antwerp, 1646) {Kn. 5 308}.Google Scholar
 32. 32.
 33. 33.
  [J. Taurinus], Weegh-Schael, Om in alle billickheydt recht te over-weghen de Oratie Van. . . Dudley Carleton, Ambassaduer van den. . . Coningh van G root Brittannien (n. p., 1617) {Kn. 2366}.Google Scholar
 34. 34.
  Christelijcke ende Vriendelijcke Vermayiinge. . . De tweede Editie. . .(Amsterdam, 1623) {Kn. 3468}.Google Scholar
 35. 35.
  J. Cralingen, Tegen-Vragen, Tegen de XII Plompe Vragen van een Plompaert voorgestelt, aen. . . Carolus de Maets (Amsterdam, 1642) {Kn. 4892c}.Google Scholar
 36. 36.
  J. Reitsma and S. D. van Veen, eds., Acta der provinciale en particulière Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlandengedurendedejaren 1572–1620, 8 vols. (Groningen, 1892–99), v. III, 385.Google Scholar
 37. 37.
  The discussion of the Dutch political structure is drawn largely from S. J. Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek (Amsterdam, 1961); R. Fruin, Geschiedenis der Staatsinstellingen der Nederlanden, ed. H. T. Colenbrander, 2d edition (The Hague, 1922); H. H. Rowen, John de Witt (Princeton, 1976); and Rowen, “Neither Fish nor Fowl: the Stadholderate in the Dutch Republic”, in H. H. Rowen and A. Lossky, eds., Political Ideas and Institutions in the Dutch Republic (Los Angeles, 1985).Google Scholar
 38. 38.
  See J. J. Woltjer, “Dutch Privileges: Real and Imaginary”, in E. H. Kossmannandj. S. Bromley, eds., B&N, V (The Hague, 1975).Google Scholar
 39. 39.
  Sendbrief. In forme van Supplicatie aen die Conincklicke Maiesteyt van Spaengien. . . (Dordrecht, 1573) {Kn. 213}.Google Scholar
 40. 40.
  [J. Walen], t’Magasyn van meyneedige ontucht, Ende BastardSpaensche moedt-wil (n. p., 1647) {Kn. 5592}.Google Scholar
 41. 41.
  Rowen, De Witt, 135.Google Scholar
 42. 42.
  Davis, Society and Culture, ch. 7.Google Scholar
 43. 43.
  Discours van eenen oprechten, onpartijdighen ende ongheveynsden Patriot, opden teghenwoordighen staet van dese Nederlantsche Provincien (n. p., 1584) {Kn. 704}.Google Scholar
 44. 44.
  Ordonantie ende rechte middelen aen allen Liefhebbers des Vaderlants, ende aen alle vrome Soldaten die om victorie vechten … ([Leeuwarden], 1579) {Kn. 446}.Google Scholar
 45. 45.
 46. 46.
  Zee Praetien Gehouden by een Rentier, Winckellier, Zee-man, Boer, Heer, Predi- kant, Coopman, Schrijver, Bode. . . (n. p., 1639) {Kn. 4626a}.Google Scholar
 47. 47.
  Van Deursen, Kopergeld, v. 1, 18. In 1581 women made up 30 percent of the work force in Leiden.Google Scholar
 48. 48.
  Kn. 2400; [C. van Dungen], Tsamen-spraeck Tusschen Man ende Vrou, over den tegenwordigen bedroefden staet der Kercken, ende de grouwelicke Procedueren. . . (n. p., 1630) {Kn. 4087}; t’Samen Spraeck, Over de Loffelijcke daden, gelegentheden ende afkompste vanden Recht wel Edelen Manhaften Zee-Heldt Marten Harpersz. Tromp. . . (n. p., [1640]) {Kn. 4682}.Google Scholar
 49. 49.
  J. de Vries, “The Population and Economy of the Preindustrial Netherlands”, J/DH, XV, no. 4 (Spring 1985), 661–82.Google Scholar
 50. 50.
  Een Wonderlijeke, dogh ghenoeckhlijcke Tsamen-sprekinghe, Van een Esel ende Nacht-uyl. . . (n. p., 1618){Kn. 2552}.Google Scholar
 51. 51.
  Israel, Dutch Republic and Hispanic World, 234.Google Scholar
 52. 52.
  H. Rowen, “The Union of Utrecht and the Articles of Confederation, The Batavian Constitution and the American Constitution: A Double Parallel”, in R. Vierhaus, ed., Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen Fundamentalgesetze (Gottingen, 1977).Google Scholar
 53. 53.
  De Vries, “Population and Economy”.Google Scholar
 54. 54.
  This is discussed in more detail in chapter four.Google Scholar
 55. [W. Baudaert van Deinse], Morghen-wecker Der vrye Nederlantsche Provintien: Ofte, Een cort verhael van de bloedighe vervolghinghen ende wreetheden door de Spaenjaerden. . . inde Nederlanden. . . (n. p., 1610) {Kn. 1729}. This should not be confused with the much different Morgen-Wecker ([Amsterdam], 1620) {Kn. 3087}, by Hendrick Slatius, which urged the Dutch to rise up and throw off their prince.Google Scholar

Copyright information

© Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1987

Authors and Affiliations

 • Craig E. Harline

There are no affiliations available

Personalised recommendations