Advertisement

Relationship Between the Attitudes of Undergraduate Students Towards Complex Numbers and Misconceptions

 • Vildan Keçeli
 • Necla Turanlı
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

This study has been carried out in order to determine university students’ misconceptions and errors of complex numbers and their attitudes towards complex numbers. Whether there is a relation between the attitudes of the students towards the complex numbers and their misconceptions and errors has also been studied. It has been observed that the misconceptions and errors among university students show similarity to misconceptions and errors previously determined among second grade students in secondary schools. It has been determined that the students’ attitude towards complex numbers is close to positive. It has been observed that the attitude of Faculty of Education, Department of Secondary School Science and Mathematics Education, Division of Mathematics Education (DSSSME-DME) students are more positive in comparison to the students’ of the Faculty of Science, Department of Mathematics (FS-DM). However, this study has designated that the students’ attitudes towards the complex numbers and their misconceptions on complex numbers do not have a significant relation.

Keywords

Complex Number Teaching Mathematics Complex Analysis Attitude Scale Attitude Score 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Akgün L (2002) Matematiğe Karşı Olumlu Tutum Geliştirme Faktörleri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ErzurumGoogle Scholar
 2. Askew M, William D (1998) Learning more effective when common misconceptions are addressed, exposed and discussed in teaching. Ofsted, LondonGoogle Scholar
 3. Aşkar P (1986) Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştiril mesi. Eğitim ve Bilim 11(62):31–36Google Scholar
 4. Baki A (1996) Matematik Eğitiminde Değişim. ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 14(2):41–47Google Scholar
 5. Baki A, Bell A (1997) Ortaöğretim Matematik Öğretimi, Cilt I. YÖK, AnkaraGoogle Scholar
 6. Demetgül Z (2001) Trigonometri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, TrabzonGoogle Scholar
 7. Dursun Ş, Dede Y (2004) Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24(2):217–230Google Scholar
 8. Eryılmaz A, ve Sürmeli E (2002) Üç aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16–18 Eylül, ODTÜ, AnkaraGoogle Scholar
 9. Karasar N (2005) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 10. Karataş FÖ, Köse S, Coştu B (2003) Öğrenci Yanılgılarını ve Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılan İki Aşamalı Testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(13):54–69Google Scholar
 11. Keçeli V, Turanlı N (2013) Karmaşık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Ortak Hatalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(1):223–234Google Scholar
 12. Ma X, Kishor N (1997) Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement in mathematics: a meta- analysis. J Res Math Educ 28(1):26–47CrossRefGoogle Scholar
 13. Özbellek Gülşen S (2003) İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Düzeyindeki Açı Konusunda Karşılaşılan Kavram Yanılgıları, Eksik Algılamaların Tespiti ve Giderilme Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmirGoogle Scholar
 14. Özdemir MF (2006) Ortaöğretimde Kompleks Sayılarla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlmesi ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 111sGoogle Scholar
 15. Özgüven İE (2004) Psikolojik Testler. Pdrem Yayıncılık, AnkaraGoogle Scholar
 16. Şenay ŞC (2002) Üslü ve Köklü Sayıların Öğretiminde Öğrencilerin Yaptıkları Hatalar ve Yanılgıları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, KonyaGoogle Scholar
 17. Turanlı N, Karakaş TN, Keçeli V (2007) Ortaöğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Karmaşık Sayılara Yönelik Tutumları İle Karmaşık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Ortak Hataları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(2):135–149Google Scholar
 18. Turanlı N, Keçeli V (2006) Attitude and misconceptions are among the most important factors affecting students’ success in mathematics. In: International workshop on research in secondary and tertiary mathematics educations, Başkent University, 7–11 July, AnkaraGoogle Scholar
 19. Ubuz B (1999) 10. Ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometri Konularındaki Hataları ve Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16, 17:95–104Google Scholar
 20. Ülgen G (1997) Eğitim Psikolojisi. Alkım Yayınevi, AnkaraGoogle Scholar
 21. White RT, Gunstone RF (1992) Probing understanding. The Falmer Press, LondonGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Mehmet Çelikel Anatolian High SchoolHacetepe University, Faculty of EducationAnkaraTurkey

Personalised recommendations