Advertisement

Searching for New Model in Education Systems: Sample of Turkey

 • Seval Koçak
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

It has seen as a natural situation that the changes in social systems cause unexpected results. The reason for that is; the living social systems have lots of sub-systems connected to each other. Making judgement about the future and to take it totally under control seems to be impossible and the future of the systems are not depending on making judgement but to be flexible and able to improvise new plans in different situations. The purpose of this study is to find out and discuss the complex situations which caused and can be caused by the “4+4+4 Education-System” depending to the fields of complexity. For this purpose, the press releases about this system and the discussions has been explicated and the subjects of complexity are determined. These subjects dealt with the education on human (student, teacher, principal, parents-society), place and function base. It has been detected according to the situations, that have been released, which have been experienced as the events creating complexity are caused by the system itself and effected the entire system.

Keywords

Social System Education System Educational System Compulsory Education Place Fact 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. 4+4+4 Boğaziçi Üniversitesi Görüşü. http://www.egitimsen.boun.edu.tr/site/?p=1125
 2. Aydın M (2005) Eğitim Yönetimi. Hatiboğlu Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 3. Erçetin ŞŞ (2001) Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Nobel Yayın Dağıtım, AnkaraGoogle Scholar
 4. Erçetin SS, Potas N, Kisa N, Açikalin SN (2013a) To be on the edge of chaos with organizational intelligence and health. In: Banerjee S (ed) Chaos and complexity theory for management: nonlinear dynamics. Business Science Reference, Hershey, pp 182–201. doi: 10.4018/978-1-4666-2509-9.ch009
 5. Erçetin SS, Açikalin SN, Bülbül MS (2013b) A multi-dimensional approach to leadership in chaotic environments. In: Banerjee S (ed) Chaos and complexity theory for management: nonlinear dynamics. Business Science Reference, Hershey, pp 89–104. doi: 10.4018/978-1-4666-2509-9.ch005
 6. ERG1. 4+4+4’e Geçiş Eylül 2012 Bilgi ve Politika Notları 1:“4+4+4 Düzenlemesi ile Neler Değişti? Yeni Sisteme Geçişte Neler İzlenmeli?”. http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/444_Bilgi_Notu_Ne_Degisti_SON.pdf
 7. ERG2. 4+4+4’e Geçiş Eylül 2012 Bilgi ve Politika Notları 2: “Eğitimde Yeni Döneme Hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çalışmaları”. http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/444_Bilgi_Notu_Ne_Degisti_SON.pdf
 8. ERG3. 4+4+4’e Geçiş: Ne Değişti, MEB Ne Kadar Hazırdı? Basın Bülteni. http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/444_Eylul_2012_Basin_Bulteni_SON.pdf
 9. Gürsakal N (2007) Sosyal Bilimler, Karmaşıklık ve Kaos. Nobel Yayın Dağıtım, AnkaraGoogle Scholar
 10. Hacettepe Üniversitesi, 05.01.1961 Tarih 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne İlişkin Görüşler. http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/4+4+4EgtFakKurulKarar.pdf
 11. MEB. Özel Kalem Müdürlüğü, 09.05.2012 tarih ve 401 sayılı “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” Genelgesi. http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=9466
 12. ODTÜ. İlköğretim Ve Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması. ODTÜ Eğitim Fakültesi Görüşü. http://www.fedu.metu.edu.tr/web/documents/other/IlkveOrtaogretimdeYapilanmaOnerisiODTUEgitimFakultesiGorusu.pdf
 13. Özay Y (2012) Eğitimci gözüyle 4+4+4. Sabah Gazetesi, 14.03.2012. http://www.sabah.com.tr/Egitim/2012/03/14/egitimci-gozuyle-444
 14. Töremen F (2000) Kaos Teorisi ve Eğitim Yöneticisinin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı:22, ss.203–219. (Erişim Adr: http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1167-20110715145147toremen.pdf
 15. Türk Eğitim Sen. 4+4+4 Kimleri, Nasıl Mağdur Edecek? http://www.turkegitimsen.org.tr/haber_goster.php?haber_id=14545. 30.03.2012 tarih ve 6287 sayılı sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-8.htm

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of EducationHacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations