Advertisement

In the Shadow of the Master: Danuta Gierulanka, Phenomenology of Mathematics

 • Maria Bielawka
Part of the Analecta Husserliana book series (ANHU, volume 80)

Abstract

Danuta Gierulanka (1909–1995) was a mathematician, psychologist, philosopher and one of the closest disciples and collaborators of Roman Ingarden. She was born in Krakow, Poland. After studying mathematics, she engaged in psychological research in the Department of Experimental Psychology at the Jagiellonian University there, preparing her doctorate under the supervision of Professor Wtadystaw Heinrich. The subject of her dissertation was On Grasping Geometrical Notions.

Keywords

Mathematical Cognition Geometrical Notion Transcendental Reduction Phenomenological Movement Magic Circle 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliography

Books

 1. O przyswajaniu sobie pojgc geometrycznych (Warsaw: PWN, 1958), pp. 129.Google Scholar
 2. Zagadnienie swoistos’ci poznania matematycznego (Warsaw: PWN, 1962), pp. 188.Google Scholar

Papers

 1. Danuta Gierulanka and Andrzej Pôltawski, “Kierunki badan filozoficzych Romana Ingardena”, in: Szkice filozoficzne. Romanowi Ingardenowi w darze, ed. Zofia Zarnecka (Warsaw—Cracow: PWN, 1964 ) pp. 473–481.Google Scholar
 2. Pozycja epistemologiczna rozumienia“, in: ibidem,pp. 141–157.Google Scholar
 3. Filozofia Romana Ingardena. Prôba wniknipcia w strukturg caltosci dzieta“, in: Fenomenologia Romana Ingardena. Special edition of Studia Filozoficzne (Warsaw) 1972, pp. 71–90.Google Scholar
 4. Zarys struktury wewnetrznej filozoficznego dziela Romana Ingardena“, Ruch Filozoficzny 1972 No. 1, pp. 4–10.Google Scholar
 5. Jak dopelnialo sip dzielo Romana Ingardena“, Studia Filozo-ficzne 1980, No. 12, pp. 3–11.Google Scholar
 6. U zrôdel relacji mipdzy filozofia Ingardena a Husserla: ustosunkowanie sip do redukcji“ in: W krggu filozofii Romana Ingardena, ed. Wladyslaw Strzewski, Adam Wpgrzecki ( Warsaw—Cracow: Wyd. Naukowe PWN, 1995 ), pp. 11–19.Google Scholar

Introductions, reviews

 1. Roman Ingarden“, Nauka Polska 1962 No. 1, pp. 93–97Google Scholar
 2. Siedemdziesipciolecie Profesora Romana Ingardena“, Studia Filozoficzne 1963 Nos. 3–4, p. 323.Google Scholar
 3. Teoria poznania bez kompromisôw“, Zycie i MysZ 1968 No. 1, pp. 47–64.Google Scholar
 4. Slowo wstppne“, in: Roman Ingarden, Ksig±eczka o czlowieku,(Cracow: Wyd. Literackie, 1972), pp. 7–9.Google Scholar
 5. Od wydawcy“, in: Roman Ingarden, Z teorii jgzyka i filozo-ficznych podstaw logiki,(Warsaw: PWN, 1972), pp. 5–11Google Scholar
 6. Przedmowa tlumacza“, in: Roman Ingarden, Spo’r o istnienie swiata,Vol. III O strukturze przyczynowej realnego s’wiata (Warsaw: PWN, 1981), pp. 5–12.Google Scholar
 7. Slowo od wydawcy“, in: Roman Ingarden, Spdr o istnienie s’wiata,Vol. I Ontologia egzystencjalna,3rd ed. (Warsaw: PWN, 1987) pp. 5–8.Google Scholar

Translations

 1. Edmund Husserl. Idee czystej fenomenologii i fenomenolo-gicznej filozofii ksigga piorwsza ( Warsaw: PWN, 1967 )Google Scholar
 2. Edmund Husserl. Idee czystej fenomenolgii i fenomenologicznej filozofii. Ksigga druga ( Warsaw: PWN, 1974 ).Google Scholar
 3. Roman Ingarden. O poznawaniu dziela literackiego ( Warsaw: PWN, 1976 ).Google Scholar
 4. Roman Ingarden. Spo’r o istnienie swiata, Vol. III ( Warsaw: PWN, 1981 ).Google Scholar
 5. Roman Ingarden. Spo’r o istnienie swiata, Vol. I–II, 3rd ed., fragm. translated by D. Gierulanka ( Warsaw: PWN, 1987 ).Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2002

Authors and Affiliations

 • Maria Bielawka
  • 1
 1. 1.Akademia Górniczo-HutniczaKrakowPoland

Personalised recommendations