Advertisement

Early Leaving, Non-Completion and Completion in Upper Secondary Education in Norway

 • Eifred Markussen
 • Mari Wigum Frøseth
 • Nina Sandberg
 • Berit Lødding
 • Jorunn Spord Borgen
Chapter

Abstract

In one way, the Norwegian system of education can be understood as part of the Nordic model – an egalitarian, redistributive system. Upper secondary education is by and large public, as are other types of education. From an international perspective, the Norwegian Parliament was from very early on, as early as 1920, ready to adopt the principle of a common school for all (Dokka, 1988). The right to freely ­available public education was extended from 7 years at the end of the Second World War to 13 years from 1997; 10 of these years are compulsory.

Keywords

Secondary Education Grade Point Average Compulsory Education Compulsory School Career Guidance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Aasen, P. (2006). Utdanning og sosial utjevning [Education and the diminishing of social ­differences]. Bedre Skole 3, 2006. Oslo: Utdanningsforbundet.Google Scholar
 2. Alexander, K. L., Entwisle, D. R., & Kabbani, N. S. (2001). The dropout process in life course perspective: Early risk factors at home and school. Teachers College Record, 103(5), 760–822.CrossRefGoogle Scholar
 3. Battin-Pearson, S., Newcomb, M. D., Abbott, R. D., Hill, K. G., Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (2000). Predictors of early high school dropout: A test of five theories. Journal of Educational Psychology, 92(3), 568–582.CrossRefGoogle Scholar
 4. Borgen, J. S., Vibe, N., & Røste, R. (2008). Karriere Akershus: evaluering av Partnerskap for karriereveiledning i Akershus [Career Akershus: Evaluation of partnership for career guidance in Akershus]. Report 11, 2008. Oslo: NIFU STEP.Google Scholar
 5. Buland, T. & Havn, V. (2007). Intet menneske er en øy. Rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall [Evaluation of measures against dropout]. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn. Gruppe for skole- og utdanningsforskning.Google Scholar
 6. Dokka, H. J. (1988). En skole gjennom 250 år: Den norske allmueskole, folkeskole, grunnskole 1739–1989 [The history of the Norwegian basic education through 250 years, 1739–1989]. Oslo: NKS-forlaget.Google Scholar
 7. Ekstrom, R. B., Goertz, M. E., Pollack, J. M., & Rock, D. A. (1986). Who drops out of high school and why? Findings of a national study. Teachers College Record, 87, 3576–3730.Google Scholar
 8. Entwisle, D. R., Alexander, K. L. & Olson, L. S. (2005). First grade and educational attainment by age 22: A new story. The American Journal of Sociology, 110(5), 1458–1502.CrossRefGoogle Scholar
 9. Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59(2), 117–142.Google Scholar
 10. Frøseth, M. W., Hovdhaugen, E., Høst, H., & Vibe, N. (2008). Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring. [Tracks and throughput in upper secondary education]. Report 40, 2008. Oslo: NIFU STEP.Google Scholar
 11. Grove, K., & Michelsen, S. (2005). Lærarforbundet - mangfald og fellesskap. Historia om Lærarforbundet og organisasjonane som danna forbundet [The history of the Teachers Union]. Bergen: Forlaget Vigmostad/Bjørke.Google Scholar
 12. Grøgaard, J. B., Midtsundstad, T., & Egge., M. (1999). Følge opp – eller forfølge. Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform 94 [Follow up or pursue. Evaluation of the Follow-Up Service in upper secondary education]. Fafo report 263. Oslo: Fafo.Google Scholar
 13. Hernes, G. (1974). Om ulikhetens reproduksjon [On the reproduction of inequality]. In M. S. Mortensen (Ed.), I forskningens lys. Oslo: Universitetsforlaget.Google Scholar
 14. Høst, H. (2004). Kontinuitet og endring i pleie- og omsorgsutdanningene [Continuity and change in care and nursing education]. Bergen. Rokkan-rapport 4–2004.Google Scholar
 15. Høst, H. (Ed.). (2008). Continuity and change in Norwegian vocational education and training (VET). Report 29, 2008. Oslo: NIFU STEP.Google Scholar
 16. Høst, H., & Evensen, M. (2009). Ny struktur - tradisjonelle mønstre? Om Kunnskapsløftets ­strukturendringer i det videregående opplæringssystemet, og utforming av tilbud og dimensjonering i fylkeskommunene [New structure – traditional patterns. About structural changes in upper secondary education in Reform 2006, and the construction of the educational options in the counties]. Report 28, 2009. Oslo: NIFU STEP.Google Scholar
 17. Janosz, M., Le Blanc, M., Boulerice, B., & Tremblay, R. E. (1997). Disentangling the weight of school dropout predictors: A test on two longitudinal samples. Journal of Youth and Adolescence, 26, 733–762.CrossRefGoogle Scholar
 18. Kunnskapsdepartementet. (2006). Tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring. [The Ministry of Education: Measures for better achievements in upper secondary education. The GIVO-report]. Oslo: Kunnskapsdepartementet.Google Scholar
 19. Lamb, S., Walstab, A., Teese, R., Vickers, M., & Rumberger, R. (2004). Staying on at school: Improving student retention in Australia. Brisbane: Ministerial Council on Employment, Education and Training and Queensland Department of Education.Google Scholar
 20. Lødding, B. (2009). English abstract of the NIFU STEP Report: Quitters, strugglers and completers. Retrieved from http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/sluttere_slitere_og_sertifiserte Google Scholar
 21. Markussen, E. (2009). Spesialundervisning i videregående virker ikke etter intensjonen – uendret etter Kunnskapsløftet [Special education in upper secondary does not work according to intentions]. In E. Markussen (Ed.), Videregående opplæring for nesten alle [Upper secondary for (almost) everyone]. Oslo: Cappelen Damm.Google Scholar
 22. Markussen, E. (2007). Reform 94 lever videre – men svikter hver femte ungdom? [Reform 94 lives on – But is letting every fifth youth down?]. In H. Hølleland (Ed.), På vei mot Kunnskapsløftet. Oslo: Cappelen Akademiske.Google Scholar
 23. Markussen, E. (2003). Valg og bortvalg. Om valg av studieretning i og bortvalg av videregående opplæring blant 16-åringer i 2002. Første delrapport i prosjektet Bortvalg og kompetanse [About choice of study branch and dropout from upper secondary among 16-year-olds in 2002]. Skriftserie nr. 5, 2003. Oslo: NIFU.Google Scholar
 24. Markussen, E., Frøseth, M. W., Lødding, B., & Sandberg, N. (2008). Bortvalg og kompetanse. Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002: hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter [Early leaving, non-completion or completion? On early leaving, non-completion or completion in upper secondary education among 9749 young people that left lower secondary in the spring of 2002]. Report 13, 2008. Oslo: NIFU STEP.Google Scholar
 25. Markussen, E., Sandberg, N., & Frøseth, M. W. (Forthcoming). Reaching for the unreachable: Identifying factors predicting early school leaving and non-completion in Norwegian upper secondary education.Google Scholar
 26. Markussen, E., & Sandberg, N. (2005). Stayere, sluttere og returnerte. Om 9756 ungdommer på Østlandet og deres karriere i videregående opplæring frem til midten av det tredje skoleåret [Stayers, quitters and returners. About 9756 young people in the south-east of Norway and their career in upper secondary until the end of the third year of schooling]. Report 3, 2005. Oslo: NIFU STEP.Google Scholar
 27. Markussen, E., Lødding B., Sandberg N., & Vibe, N. (2006). Forskjell på folk – hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002 [People are different – what does the school do? Choice, dropout and achievement of qualification in upper secondary education among 9749 young people that left lower secondary in the spring of 2000]. Report 3, 2006. Oslo: NIFU STEP.Google Scholar
 28. Michelsen, S., & Høst, H. (2004). Building the new governance in Norwegian apprenticeship organisation. In R. Husemann & A. Heikkinen (Eds.), Governance and Marketisation in Vocational and Continuing Education. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
 29. Newman, F. M., Wehlage, G.G., & Lamborn, S. D. (1992). The significance and sources of student engagement. In F. Newman (Ed.), Student engagement and achievement in American secondary schools. New York-London: Teachers College Press.Google Scholar
 30. NOU. (2003:16). Utdannings- og forskningsdepartementet (2003). I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle [Ministry of Education: A better education for all].Google Scholar
 31. Olsen, O. J. (1996). Fagopplæring i omforming [VET in Change]. In O. J. Olsen (Ed.), Yrkesutdanning og fagopplæring under en moderniseringsoffensiv. Opplegg for evaluering av Reform 94. Bergen: AHS - Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, Universitetet i Bergen.Google Scholar
 32. Opplæringslova. LOV 1998-07-17 nr 61. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Sist endret 27. juni 2008 [Education Act. Act relating to primary and secondary education. Last amended 27 June 2008].Google Scholar
 33. Raabe, M. (2007). Hovedtall for utdanning. [Main figures on education. Statistics Norway]. Oslo, Kongsvinger: SSB.Google Scholar
 34. Rumberger, R. W. (1987). High school dropouts: A review of issues and evidence. Review of Educational Research, 57(2), 101–121.Google Scholar
 35. Rumberger, R. W. (2004). Why students drop out of school. In G. Orfield (Ed.), Dropouts in America: Confronting the graduation rate crisis. Cambridge, MA: Harvard Education Press.Google Scholar
 36. Røste, R., & Borgen, J. S. (2008). Erfaringsanalyse av Partnerskap for karriereveiledning i Telemark [Experience analysis from partnership for career guidance in Telemark]. Report 7, 2008. Oslo: NIFU STEP.Google Scholar
 37. Statistics Norway. (2009). Starter på yrkesfag, ender med studiekompetanse [Starting on a vocational program, ends up with qualification for higher education]. Statistics Norway. Retrieved from http://www.ssb.no/emner/04/02/30/vgogjen/
 38. St.meld. nr. 30 (2003–2004). Kultur for læring [Culture for learning]. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.Google Scholar
 39. Streeck, W., & Schmitter P. C. (1985). Community, market, state – and associations? The prospective contribution of interest governance to social order. In W. Streeck & P. C. Schmitter (Eds.), Private Interest Government. Beyond Market and State. SAGE-series in Neo-corporatism. London: Sage Publications.Google Scholar
 40. Støren, L. A., Helland, H., & Grøgaard, J. B. (2007). Og hvem stod igjen-? Sluttrapport fra prosjektet Gjennomstrømning i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999–2001 [Who was left behind? About achievement of qualification among students starting in upper secondary education in Norway in the years 1999–2001]. Report 14, 2007. Oslo: NIFU STEP.Google Scholar
 41. Støren, L. A., & Skjersli, S. (1999). Gjennomføring av videregående opplæring - sett i lys av retten til opplæring [Completion of secondary education – In light of the right to education]. In R. Kvalsund, T. Deichman-Sørensen & P. O. Aamodt (Eds.), Videregående opplæring - ved en skilleveg? Forskning fra den nasjonale evalueringen av Reform 94. Oslo: Tano Aschehoug.Google Scholar
 42. Støren, L.A., Skjersli, S., & Aamodt, P. O. (1998). I mål? Evaluering av Reform 94: sluttrapport fra NIFUs hovedprosjekt. [Crossing the finish line? Evaluation of Reform 94]. Report 18, 1998. Oslo: NIFU.Google Scholar
 43. Telhaug, A. O., & Mediås, O. A. (2000). Fra sentral til desentralisert styring. Statlig, regional styring av utdanningen i Skandinavia fram mot år 2000 [From centralised to decentralised government. State and region in the governance of education in Scandinavia towards the Year 2000]. Steinkjer: Utdanning som nasjonsbygging.Google Scholar
 44. Traag, T., & van der Velden, R. K. W. (2008). Early school leaving in the Netherlands. The role of student-, family- and school factors for early school-leaving in lower secondary education. Maastricht: Maastricht University.Google Scholar
 45. Vibe, N., Edvardsen, R., & Sandberg, N. (1997). Etter halvgått løp. Rekruttering og ­gjennomstrømning i videregående opplæring etter Reform 94 [Half way through. Recruitment and achievement of qualifications after Reform 94]. Report 1, 1997. Oslo: NIFU.Google Scholar
 46. Wehlage, G. G., Rutter, R. A., Smith, G. A., Lesko, N., & Fernandez, R. R. (1989). Reducing the risk. Schools as communities of support. London - New York - Philadelphia: The Falmer Press.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2011

Authors and Affiliations

 • Eifred Markussen
  • 1
 • Mari Wigum Frøseth
  • 1
 • Nina Sandberg
  • 1
 • Berit Lødding
  • 1
 • Jorunn Spord Borgen
  • 1
 1. 1.NIFU Nordic Institute for Studies in InnovationResearch and EducationOsloNorway

Personalised recommendations