Advertisement

Een alternatieve werkwijze

  • Henk Rosendal
  • José van Dorst
Chapter

Samenvatting

De context waarbinnen de wijkverpleegkundige werkt, is van grote invloed. Zo ervaren de meeste wijkverpleegkundigen momenteel een behoorlijke werkdruk. Dat heeft enerzijds te maken met hun eigen groei en ontwikkeling en de tijd die ze daarvoor nodig hebben en anderzijds met een tekort aan collega’s in combinatie met een toenemende zorgvraag. Dat leidt er vaak toe dat onvoldoende tijd ervaren wordt, of simpelweg aanwezig is, om de anamnese zorgvuldig af te nemen. Daarbij komt dat het opbouwen van de benodigde vertrouwensrelatie met de cliënt ook tijd vergt. Dat betekent dat er onvoldoende gelegenheid is een goede basis te leggen voor het vervolgtraject.

Literatuur

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Henk Rosendal
    • 1
  • José van Dorst
    • 2
  1. 1.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamRotterdamNederland
  2. 2.Stichting Bevordering WijkverpleegkundeWouwse PlantageNederland

Personalised recommendations