Advertisement

Veiligheid

  • Tim van Iersel
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Veiligheid is een grondrecht. Veiligheid gaat om het minimaliseren van risico’s. Risico’s zijn niet uit te sluiten, maar wel te beperken. Mensen met dementie lopen extra risico op onveilige situaties. Daarnaast is het belangrijk het onderscheid tussen veiligheid en het gevoel van veiligheid te onderkennen. Soms zijn situaties wel degelijk veilig, maar vinden mensen ze niet veilig aanvoelen. Daardoor worden nogal eens onnodige of zelfs overdreven veiligheidsmaatregelen getroffen. Dilemma’s rondom veiligheid voor de persoon met dementie hebben te maken met bewegingsvrijheid, agressie, kwaliteit van leven en privacy. In essentie komen deze dilemma’s neer op de botsing tussen vrijheid en veiligheid. Vrijheid zal zwaarder moeten wegen. Vrijheid is namelijk essentieel voor je menszijn – als mens ben je vrij. Veiligheid is een randvoorwaarde ervan. Uitzonderingen zijn wanneer iemand niet langer zijn eigen veiligheid goed kan inschatten of wanneer de veiligheid van anderen in het gedrang komt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Tim van Iersel
    • 1
  1. 1.WoonZorgcentra HaaglandenDen HaagNederland

Personalised recommendations