Advertisement

Speak up!

Veiligheid en hiërarchie: een lastige combinatie
  • Ian Leistikow

Samenvatting

Ik was na mijn afstuderen in één keer aangenomen voor de opleiding KNO. Een klein wonder want de concurrentie was intens. Ik geloof dat er meer dan 20 sollicitanten waren geweest voor die ene plek. Ik had er hard voor gewerkt. Naast mijn coschappen had ik geholpen met wetenschappelijk onderzoek en was medeauteur van twee publicaties over aangeboren doofheid. Mijn actieve rol in het studentenleven was ook in goede aarde gevallen bij de sollicitatiecommissie.

Referentie

  1. International Civil Aviation Organization. ICAO Circular 153-AN/56 (p.22-68)Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Ian Leistikow
    • 1
  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations