Advertisement

Modaliteiten van ontspanningsinstructie

  • J. J. van Dixhoorn
Chapter

Samenvatting

In hoofdstuk  2 zien we dat de meest gangbare ontspanningsmethoden zijn opgebouwd rond een of meer typen van instructies. De instructies zijn te herleiden tot hun elementen of modaliteiten. Zij vormen de keuzemogelijkheden van de begeleider. In dit hoofdstuk worden deze modaliteiten beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • J. J. van Dixhoorn
    • 1
  1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations