Advertisement

Baby’s en bewegen

  • Eileen Kalkman
  • Miranda Rep
Chapter

Samenvatting

Een baby ontdekt de wereld en zichzelf door spelend te bewegen. Ze bewegen graag en met plezier. Sterker nog, baby’s hebben recht op bewegen. Op hun ontdekkingsreis leren ze, experimenteren ze, ervaren, onderzoeken ze en maken ze contact met hun omgeving. Ze kunnen zelf immers nog niet kiezen. Daarom is het een van de voornaamste taken van de pedagogisch medewerker om te zorgen dat baby’s alle ruimte krijgen om te spelen en te bewegen, zowel letterlijk als figuurlijk. Dit is enorm belangrijk voor een optimale ontwikkeling. Tijdens het bewegen worden vrijwel alle ontwikkelingsgebieden geprikkeld, zoals de grofmotorische, fijn motorische, sensomotorische, zintuig-, cognitieve, sociaal- emotionele, spraak- en taalontwikkeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • Eileen Kalkman
    • 1
  • Miranda Rep
    • 2
  1. 1.LandsmeerNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations