Advertisement

Behandelprotocol SEPT

  • Michiel van Vreeswijk
  • Jenny Broersen
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt het protocol SEPT beschreven. Per therapiefase worden de experiëntiële technieken toegelicht. Voor diagnostiek, effectmetingen en adviesgesprek wordt verwezen naar H. 8 van dit boek. Een vergelijkbare werkwijze kan voor dit protocol worden toegepast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michiel van Vreeswijk
    • 1
  • Jenny Broersen
    • 2
  1. 1.DelftThe Netherlands
  2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations