Advertisement

(Contra-)indicaties

  • Michiel van Vreeswijk
  • Jenny Broersen
Chapter

Samenvatting

In de dagelijkse praktijk is het vaak een vraag wanneer het protocol SCGT of SEPT is geïndiceerd. Daar is geen wetenschappelijk antwoord op. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de (contra-)indicaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michiel van Vreeswijk
    • 1
  • Jenny Broersen
    • 2
  1. 1.DelftThe Netherlands
  2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations