Advertisement

Kortdurende schematherapie in groepen

  • Michiel van Vreeswijk
  • Jenny Broersen
Chapter

Samenvatting

Kortdurende schematherapie in de groep (SCGT-g en SEPT-g) vertonen overeenkomsten met de klassieke gedragstherapeutische groepstherapie en de interpersoonlijke groepstherapie. Beide zijn tijdgelimiteerde groepstherapieën. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij deze vorm van groepstherapie, waarbij de therapiefasen, groepsdynamica, cotherapie en refamilying/limited reparenting worden toegelicht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michiel van Vreeswijk
    • 1
  • Jenny Broersen
    • 2
  1. 1.DelftThe Netherlands
  2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations