Advertisement

Theoretische beschouwing

  • Michiel van Vreeswijk
  • Jenny Broersen
Chapter

Samenvatting

De belangrijkste elementen van schematherapie worden beschreven. Er is aandacht voor de basisbehoeften en de uitwerking daarvan in emotionele kernbehoeften. De overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en verschillende andere therapievormen worden uitgewerkt. Accentverschillen tussen de protocollen SCGT en SEPT worden beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michiel van Vreeswijk
    • 1
  • Jenny Broersen
    • 2
  1. 1.DelftThe Netherlands
  2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations