Advertisement

Slotbeschouwing

  • Michiel van Vreeswijk
  • Jenny Broersen
Chapter

Samenvatting

Zowel het SCGT- als het SEPT-protocol richt zich op een brede groep van patiënten die last hebben van schema’s en modi. Patiënten met persoonlijkheidsproblematiek en patiënten met een persoonlijkheidsstoornis kunnen met beide protocollen behandeld worden. In dit hoofdstuk wordt in het kort een kritische reflectie gegeven over het werken met deze protocollen en de indicatiestelling voor schematherapie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michiel van Vreeswijk
    • 1
  • Jenny Broersen
    • 2
  1. 1.DelftThe Netherlands
  2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations