Advertisement

Valkuilen en tips

  • Michiel van Vreeswijk
  • Jenny Broersen
Chapter

Samenvatting

Er zijn diverse valkuilen waar de therapeut bij het geven van een SCGT(-g) en SEPT(-g) voor moet oppassen. Diverse algemene en speciefiek valkuilen in het kortdurend werken binnen de individuele schematherapie en de schemagroepstherapie worden besproken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michiel van Vreeswijk
    • 1
  • Jenny Broersen
    • 2
  1. 1.DelftThe Netherlands
  2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations