Advertisement

De context van capaciteitsplanning

  • Bart Berden
Chapter

Samenvatting

Zorg wordt geleverd door mensen. Een tevreden of ontevreden patiënt oordeelt vooral op basis van de inzet en het handelen van zorgverleners. Een zorginstelling bestaat, voor alles, uit medewerkers en niet uit apparatuur, stenen of (gratis) parkeerplaatsen. Het belang van de medewerker heeft geleid tot toenemende aandacht voor het personeelsbeleid. Dat geldt over de volle breedte; van werving en selectie, matching van taken en competenties tot en met continue scholing en toetsing. Naar verhouding is er minder aandacht voor de planning van de inzet van medewerkers. Dat roept verbazing op. Een niet-passende bezetting heeft aanzienlijke consequenties: via de niet-gemotiveerde, onder- of overbelaste medewerkers kan het leiden tot minder kwaliteit van zorg. Ook is het een directe aanslag op de doelmatigheid van de onderneming. Het is deze constatering die de verantwoording vormt voor het onderwerp van dit boek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Bart Berden
    • 1
  1. 1.Elisabeth-TweeSteden ZiekenhuisTilburgThe Netherlands

Personalised recommendations