Advertisement

Invloed van psychiatrie en verslaving

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Psychiatrische problemen en/of verslaving veranderen zowel de binnenwereld van de ouder als diens gedrag. Er ontstaat een toename van egocentrisme, afname van het inlevingsvermogen, verstoring van de emotionele balans en de agressiehuishouding, naast een aantasting van het gezonde oordeels- en kritiekvermogen. De ouder ziet steeds slechter wat het eigen functioneren teweegbrengt bij het kind en is steeds slechter in staat een kloppend beeld te geven van het kind. De kinderen rapporteren vaak veel meer emotionele en gedragsproblemen bij zichzelf dan door de ouder worden gemeld en beleven de opvoeding negatiever dan hun ouders dat doen.

Kinderen gaan op verschillende manieren om met de thuissituatie, uiteenlopend van proberen op rustige wijze de situatie op te lossen en eigen gevoelens ondergeschikt te maken, direct af te zien van eigen heftige gevoelens of door emotioneel, fysiek of cognitief weg te lopen van de thuissituatie. Hierbij kan het kind de rol aannemen van de held, de aanpasser, het zwarte schaap, de hulpverlener, de mascotte of de clown. Deze rollen zijn zowel bij kinderen van ouders met psychiatrische als bij die van ouders met verslavingsproblemen aanwezig, maar in de praktijk lijkt het alsof de kinderen van verslaafde ouders meer volhardend zijn in hun rol.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations