Advertisement

Het KOPP/KVO-hulpverleningsaanbod

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

De verschillende hulpverleningsvormen zowel voor het gehele gezin, de ouder(s) als het individuele kind (van jong tot en met volwassen) worden besproken. Hierbij worden per leeftijdsfase en doelgroep eveneens de sites genoemd waar meer informatie over en/of hulp is te vinden voor specifieke problemen samengaand met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek van de ouder.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations