Advertisement

Gesprekken met volwassen KOPP/KVO-kind

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Een KOPP/KVO-kind praat zelden of slechts in bedekte termen over wat thuis plaatsvond. Evenmin wordt er snel openlijk een relatie gelegd tussen wat thuis plaatsvond, de klachten nu en de eventuele problemen met een eigen kind. De hulpverlener moet actief aan het volwassen KOPP/KVO-kind vragen of er sprake is (geweest) van een ouder met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Zo gauw als dit gebeurt, komt meer dan eens de hulpverlening in een positieve versnelling terecht. Niet alleen omdat écht praten over vroeger voor opluchting kan zorgen, maar ook omdat er verbanden tussen vroeger en nu gelegd kunnen worden. De persoon in kwestie kan dan naar oplossingen voor de problemen van nu op zoek te gaan met behulp van inzicht in de situatie van vroeger. Ook kan besproken worden wat iemand anders wil doen dan de eigen ouders en hoe dit is te bereiken, of er mogelijk (angst voor) een erfelijke component meespeelt en hoe eigen jeugdervaringen zowel de actuele ouderrol als volwassenrol ten goede of ten kwade beïnvloeden. Tevens kan besproken worden hoe de eigen jeugd meespeelt in eventueel huidige relatieproblematiek en sociaal functioneren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations