Advertisement

Gesprekken met minderjarig KOPP/KVO-kind

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Het gesprek met het kind moet vanuit het perspectief van het kind plaatsvinden en wel over wat het gevoelsmatig en praktisch betekent voor het kind om op te groeien in een thuissituatie waarin een ouder psychiatrisch ziek en/of verslaafd is. Het doel hiervan is onder andere na te gaan of er extra hulp/aandacht voor het kind nodig is.

Een gesprek met een KOPP/KVO-kind – ongeacht de leeftijd – moet het kind een ‘goed’ gevoel geven. Dit betekent dat het gesprek steunend, stimulerend en structurerend moet zijn. Ga niet op de stoel van de rechter zitten en laat niet verbaal of non-verbaal een veroordeling van kind of ouder merken. Dus, veroordeel niet, beoordeel wel.

Vele praktisch toepasbare (openings) zinnen voor het gesprek met het kind passeren de revue om zo zicht op het welzijn van het kind te krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations