Advertisement

Competent kind en niet-competent kind

  • Lies Wenselaar
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Onderscheid maken tussen competente en niet-competente kinderen is nodig om te weten op welk moment welke interventie het meest effectief zal zijn. Het onderscheid is echter geen absoluut onderscheid maar een glijdende schaal van 100 % competent naar 100 % niet-competent. Ook kan het kind in de ene levensfase competent zijn en in een andere levensfase niet in staat zijn om de eerder getoonde competentie vast te houden.

Het competente kind is in staat om zijn/haar scholing af te maken, een baan vast te houden, eigen financiën goed te beheren en duurzame relaties aan te gaan. Eventuele innerlijke pijn en woede, samenhangend met de thuissituatie, worden niet aan de buitenwereld getoond. Ook 100 % competente mensen kunnen echter vroeg of laat te maken krijgen met de eerdergenoemde glijdende schaal naar minder of niet-competent. Ze kunnen dan alsnog geconfronteerd worden met problematiek gerelateerd aan hun achtergrond als KOPP/KVO-kind.

Het niet-competente kind vertoont, in tegenstelling tot het competente kind, vaak al jong in het leven ontwikkelingsproblemen. Dat kan variëren van emotionele, relationele tot gedragsmatige problematiek of zelfs een mix van deze problematiek. Hierdoor komt dit kind vaak al op jonge leeftijd bij de hulpverlening terecht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Lies Wenselaar
    • 1
  1. 1.RidderkerkThe Netherlands

Personalised recommendations