Advertisement

Restaureren met een visie

Handgemodelleerd en opgebakken perskeramiek
  • Stephan van der Made
  • Jappe Buijs

Samenvatting

Tandtechniek heeft het laatste decennium sterke ontwikkelingen meegemaakt. De opkomst van cad-cam heeft voor veel beweging gezorgd in strategie, communicatie, opleiding en techniek binnen het laboratorium. Een belangrijke vraag is of hier een juiste weg is ingeslagen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Stephan van der Made
  • Jappe Buijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations