Advertisement

Lichen planus

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Lichen planus is een chronische, ontstekingsachtige ziekte van de huid en/ of slijmvliezen, die meestal pas op volwassen leeftijd optreedt. De oorzaak is onbekend. Lichen planus is niet besmettelijk.

Keywords

Lichen Planus Gevolgd Door 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Lichen planus is een chronische, ontstekingsachtige ziekte van de huid en/ of slijmvliezen, die meestal pas op volwassen leeftijd optreedt. De oorzaak is onbekend. Lichen planus is niet besmettelijk.

Lichen planus kan zich in verschillende vormen in de mond uiten. Zo kan sprake zijn van grillig verlopende witte lijnen, maar ook van rode veranderingen, bijvoorbeeld op het tandvlees. Meestal kan de diagnose worden gesteld zonder aanvullend weefselonderzoek.

Vooral de rode vorm kan pijnlijk zijn en leiden tot bloedend tandvlees bij het poetsen. Een vaak gehoorde klacht is het niet kunnen verdragen van gekruid voedsel. Kenmerkend is dat de klachten vaak in golven verlopen. Dat wil zeggen dat een periode van dagen tot weken van klachten kan worden gevolgd door een periode waarin er nauwelijks klachten zijn.

Omdat de oorzaak onbekend is, is er geen daadwerkelijk geneesmiddel voorhanden. Bij ernstige klachten blijken sommige patiënten baat te hebben bij plaatselijke behandeling met hormoonhoudende mondzalf of mondspoeling.

Lichen planus van de mond blijkt jarenlang en soms zelfs levenslang aanwezig te kunnen blijven. Er is veel discussie over de vraag of lichen planus van het mondslijmvlies het ontstaan van mondkanker bevordert. Echt bewijs is er niet. Zekerheidshalve wordt aanbevolen jaarlijks controle door de mondhygiënist of de tandarts te laten uitvoeren.

Wat kunt u zelf doen?

Goede mondhygiëne is vooral bij lichen planus van het tandvlees belangrijk om de klachten te beperken. Noodgedwongen gebruiken de meeste patiënten geen gekruid voedsel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations