Advertisement

PV 36. Papillae foliatae

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Papillae foliatae zijn bij mensen, in tegenstelling tot bij sommige dieren, meestal nauwelijks tot onwikkeling gekomen bladvormige (=folia) papillen achteraan op de tongranden. Bij sommige mensen zijn ze echter duidelijk aanwezig en kunnen ze bovendien een enkele maal ontstoken raken. In vaktaal wordt hier de Engelse term “foliate papillitis” voor gebruikt. Een dergelijke ontsteking, waarvan de oorzaak onbekend is (roken?) kan zich aan één kant maar soms ook aan beide kanten van de tong voordoen. Het betreft bijna altijd mensen van middelbare en hogere leeftijd

Papillae foliatae zijn bij mensen, in tegenstelling tot bij sommige dieren, meestal nauwelijks tot onwikkeling gekomen bladvormige (=folia) papillen achteraan op de tongranden. Bij sommige mensen zijn ze echter duidelijk aanwezig en kunnen ze bovendien een enkele maal ontstoken raken. In vaktaal wordt hier de Engelse term “foliate papillitis” voor gebruikt. Een dergelijke ontsteking, waarvan de oorzaak onbekend is (roken?) kan zich aan één kant maar soms ook aan beide kanten van de tong voordoen. Het betreft bijna altijd mensen van middelbare en hogere leeftijd

Aangezien zich op de randen van de tong ook wel eens kanker ontwikkelt, wordt bij pijnklachten aan een tongrand, vooral wanneer dit enkelzijdig is, altijd zorgvuldig nagegaan of er geen kanker in het spel is. Soms kan dat met redelijke zekerheid met het blote oog worden vastgesteld, maar bij twijfel wordt de betreffende tongrand binnen enkele weken opnieuw geïnspecteerd of wordt direct overgegaan tot het nemen van een weefselstukje voor beoordeling door de patholoog.

Wanneer het min of meer zeker is, dat het om een ontstoken papil gaat, mag binnen enkele weken, maar soms pas later, spontane genezing worden verwacht. Helaas zijn er geen mogelijkheden de genezing te bespoedigen. Mondspoelingen of het gebruik van antibiotica blijken hier niet zinvol te zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Bij een ontsteking van een achteraan op een tongrand gelegen papil, kunt U zelf niet veel doen. Wel kan stoppen met roken, indien van toepassing, een gunstig effect hebben op het genezingsproces. Mondspoelingen zijn in dit verband niet zinvol.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations