Advertisement

De Sims classificatie

  • Margreet van Putten
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt de (gemodificeerde) Sims classificatie toegelicht. De Sims classificatie is een risicoclassificatie. Dit houdt in dat er zo nauwkeurig mogelijk wordt bepaald welk risico iemand met DM op een voetulcus heeft. Op basis van de Sims classificatie volgt al of niet doorverwijzing naar de medisch pedicure, (diabetes)podotherapeut of naar de tweede lijn. Bij voorkeur wordt bij verwijzing verwezen naar een diabetes-voetenteam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten
    • 1
  1. 1.EindhovenNederland

Personalised recommendations