Advertisement

De diabetische voet

  • Margreet van Putten
Chapter

Samenvatting

In de Richtlijn Diabetische voet 2017 wordt de volgende definitie van een diabetische voet gegeven: ‘Een diabetische voet wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan voetafwijkingen die ontstaan ten gevolge van neuropathie, macro-angiopathie, ‘limited joint mobility’ en andere gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie voorkomen bij patiënten met diabetes’. Een lange definitie, waarin de drie belangrijkste oorzaken van het ontstaan van een wond (ulcus) aan de voet genoemd worden: zenuwbeschadiging of (poly)neuropathie (pnp), macro-angiopathie of perifeer arterieel vaatlijden en ‘limited joint mobility’. Het grootste gevaar voor diabetespatiënten met een voetprobleem: een wond die niet dicht wil gaan. Hieraan wordt in volgende hoofdstukken uitgebreid aandacht besteed. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de pathofysiologie, waarbij alle factoren die als oorzaak genoemd worden in de definitie worden besproken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten
    • 1
  1. 1.EindhovenNederland

Personalised recommendations