Advertisement

Wat is suikerziekte – wat is diabetes mellitus?

  • Margreet van Putten
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt aan bod wat suikerziekte of diabetes mellitus inhoudt. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar studieboeken op het gebied van interne geneeskunde en diabetes mellitus. Zonder deze korte introductie zou dit boek echter niet compleet zijn. Naast de uitleg wat diabetes mellitus precies is, wordt aandacht besteed aan de factoren die diabetes uitlokken en de gevolgen ervan. Zowel de vroege als de late complicaties worden kort besproken. Het onderscheid tussen de verschillende typen diabetespatiënten wordt nader verklaard.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten
    • 1
  1. 1.EindhovenNederland

Personalised recommendations