Advertisement

Diabetes mellitus

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
Chapter
Part of the Basiswerk AG book series (BAG)

Inleiding

Onze voedingsmiddelen en dan met name de koolhydraten worden voor een belangrijk deel omgezet in glucose. Deze glucose circuleert met het bloed door het hele lichaam. Glucose is de belangrijkste brandstof voor het lichaam. Elke lichaamscel neemt glucose op om te verbranden tot kooldioxide en water. Daarbij komen warmte en energie vrij. De warmte zorgt voor onze lichaamstemperatuur. De energie wordt gebruikt in de lichaamscellen om daar allerlei processen plaats te laten vinden en, afhankelijk van het soort cel, voor specifieke acties van die cellen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld spiercellen zich samentrekken en zenuwcellen elektrische stroompjes laten lopen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
    • 1
  1. 1.OLDENZAALNetherlands

Personalised recommendations