Advertisement

Het Verpleegkundig Proces

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

Samenvatting

In dit hoofdstuk beschouwen we het verpleegkundig proces als handelingskader. Zoals je weet verloopt dat proces doelgericht, planmatig en systematisch. We bespreken hierna paragraafsgewijze de onderdelen van dat proces, te beginnen bij het verzamelen van gegevens uit observaties van jezelf, je collega’s en anderen. Doelgerichte observaties, die systematisch zijn geregistreerd en gerapporteerd, vormen in combinatie met de verpleegkundige anamnese de basis van de verpleegkundige diagnose. Vanuit die, systematisch en juist geformuleerde, diagnose ontwikkelen zich de volgende fasen van het verpleegkundig proces: het vaststellen van de doelen, de planning, de uitvoering van de interventies en ten slotte de evaluatie ervan.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations